เนื่องจากชั้น 9 อาคาร สกอ.  ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์ข้อมูลหลักของ สทศ. จะทำการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2561
จึงส่งผลกระทบให้ระบบ E-score และ RPS ไม่สามารถเปิดบริการได้ตามปกติ
จะสามารถเข้าระบบได้ตามปกติในวันที่ 27 พฤษภาคม 2561
จึงแจ้งมาเพื่อทราบ