ข่าวสาร และ กิจกรรม ศูนย์เครือข่าย สทศ. ภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

# ผู้อำนวยการ สทศ. ศึกษาดูงานที่ศูนย์สอบ E-TESTING มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ร่วมมือกับศูนย์เครือข่าย สทศ. จำนวน 9 แห่ง ในการดำเนินการสร้างและพัฒนาระบบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing) เพื่อรองรับรูปแบบการทดสอบที่หลากหลายและมีการใช้สื่อประสม (Multimedia) มาใช้ในการทดสอบทดแทนการทดสอบในรูปแบบกระดาษคำตอบที่ไม่สามารถทำได้ เช่น การฟังเสียง หรือดูภาพเคลื่อนไหว ฯลฯ เพื่อให้การทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing) ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนดำเนินการที่ สทศ. กำหนด จึงได้มีกำหนดการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานในหน่วยงานที่มีการจัดการทดสอบด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing) เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการทดสอบและนำผลที่ได้มาปรับปรุงและ พัฒนาการทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing) ของ สทศ. ให้มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับต่อไป

เมื่อวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2558 รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ดร.ทรายทอง พวกสันเทียะ รักษาการรองผู้อำนวยการ สทศ. ฝ่ายวิชาการ และคณะได้เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการทดสอบด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ (E-Testing) ณ ศูนย์สอบ E-TESTING อาคาร 70 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีอาจารย์รชฏ เชื้อวิโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและกายภาพ และคุณศรีกุล นันทะชมภู ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้การต้อนรับ คุณประวิทย์ วิมานทอง หัวหน้างานฝึกอบรมและพัฒนาสื่อสารสนเทศ บรรยายเรื่องศูนย์สอบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยการศึกษาดูงานครั้งนี้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้นำเสนอกระบวนการทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing) ประกอบด้วย เทคโนโลยีและระบบที่ใช้ในการดำเนินการทดสอบ การสร้างและผลิตแบบทดสอบเพื่อใช้ในการทดสอบ กระบวนการและการบริหารการจัดสอบ และการประเมินผลการสอบ หลังจบการบรรยาย คณะผู้ศึกษาดูงานได้เข้าเยี่ยมชมห้องสอบ E-Testing ณ อาคาร 70 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้นำชมภายในห้องสอบซึ่งมีเครื่อง คอมพิวเตอร์ติดตั้งอยู่ 100 เครื่อง พร้อมทั้งได้สาธิตกระบวนการสอบตั้งแต่ขั้นตอนการรายงานตัว การสแกนนิ้วยืนยันตัวตนผู้เข้าสอบ การออกบัตรประจำตัวผู้สอบ การเข้าสู่ระบบการสอบ การคุมสอบภายในห้องสอบ และระบบรักษาความปลอดภัย จากการศึกษาดูงานครั้งนี้ สทศ.ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการทดสอบระหว่าง สทศ.และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งจะนำทักษะความรู้มาพัฒนาการทดสอบด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ (E-Testing) ของ สทศ. ให้มีมาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับต่อไป

#

# ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ N-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2558 ที่จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดการประชุมชี้แจงศูนย์สอบ N-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. กล่าวว่า การสอบ N-NET เป็นการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน โดยการสอบ ควรต้องเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ ซึ่งการสอบ N-NET เป็นการสอบที่สร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน โดย สทศ. ใช้หลักการมีส่วนร่วมทั้งระดับ สทศ. ระดับศูนย์สอบ ระดับ กศน. ดังนั้น การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติของ สทศ. ต้องได้มาตรฐาน ยุติธรรม โปร่งใส สร้างความเท่าเทียมกันในทุกสนามสอบ นอกจากนี้ ยังเน้นย้ำให้ศูนย์สอบ กรรมการคุมสอบ และผู้เข้าสอบปฎิบัติตามระเบียบการเข้าห้องสอบอย่างเคร่งครัด นายพัฒนา ธนากร หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการทดสอบ กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการจัดสอบ N-NET ปีการศึกษา 2558 โดยกล่าวว่า สทศ.ได้สรุปปัญหาของการจัดสอบ N-NET ในปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งแจ้งปฏิทินปฏิบัติงานของสทศ. ศูนย์สอบ และสถานศึกษาของการสอบ N-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โดยมีกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สนามสอบ วันที่ 15 กรกฎาคม 2558 สอบวันที่ 16 สิงหาคม 2558 และจะประกาศผลสอบวันที่ 15 กันยายน 2558 ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำให้โรงเรียน / สถานศึกษาตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษานั้นๆให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ ก่อนที่สถานศึกษาจะส่งรายชื่อนักเรียนเข้าสอบ N-NET ในปีการศึกษา 2558 เพื่อไม่ให้มีปัญหาเรื่องของการขาดสอบ คุณพรรณทิพา ชินชัชาล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบการทดสอบ บรรยาย เรื่อง การส่งรายชื่อนักศึกษากรณีเทียบโอนประสบการณ์ และการส่งรายชื่อนักศึกษาที่พลาดและขาดสอบ และการเข้าสอบ E-EXAM เพื่อให้ศูนย์สอบและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบถึงวิธีการและขั้นตอนต่างๆ ในการส่งรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบ

# การบรรยายพิเศษโครงการ B-NET ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่


วันที่ 7 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.00 น. -15.30 น. ที่ผ่านมา รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) บรรยายพิเศษโครงการ B-NET ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพระภิกษุ สามเณร และ อาจารย์ ผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยายเป็นจำนวนมาก วัตถุประสงค์ในการบรรยายในครั้งนี้เพื่อชี้แจงและแนะนำ พระภิกษุ สามเณร และอาจารย์ ในการเตรียมตัวสอบ B-NET เพื่อให้มีการวางแผนการเรียนการสอนให้ตรงกับหลักสูตรแกนกลางในการสอบวัดความ รู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

# ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2558 ที่จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดการประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีตัวแทนศูนย์สอบเข้าร่วมประชุม ประมาณ 100 คน ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. ประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ เรื่อง “ศูนย์สอบสีขาว สนามสอบสีขาว ห้องสอบสีขาว” กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในปีการศึกษา 2558 โดยลดวิชาสอบจาก 8 วิชา เหลือ 5 วิชาหลัก ได้แก่ ภาษาไทย, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์ นอกจากนี้ ขอให้ศูนย์สอบดำเนินการตามปฏิทินการส่งข้อมูลนักเรียน การปฏิบัติตามคู่มือการจัดสอบและระเบียบการสอบ สำหรับวันสอบและวันประกาศผลสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2558 ได้แก่ •O-NET ป.6 สอบวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 ประกาศผลสอบวันที่ 28 มีนาคม 2559 •O-NET ม.3 สอบวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2559 ประกาศผลสอบวันที่ 29 มีนาคม 2559 •O-NET ม.6 สอบวันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2559 ประกาศผลสอบวันที่ 21 มีนาคม 2559 ดร.ทรายทอง พวกสันเทียะ รักษาการรองผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) บรรยาย เรื่อง มาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ โดยกล่าวว่า สทศ.ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน ได้แก่ 1.มาตรฐานการบริหารการทดสอบ 2.มาตรฐานบุคลากรด้านการทดสอบ 3.มาตรฐานการพัฒนาแบบทดสอบ 4.มาตรฐานการพิมพ์ข้อสอบ การตรวจ การให้คะแนน และการประมวลผล 5.มาตรฐานการรายงานผลและการนำผลไปใช้ โดยขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นต้นสังกัด ศูนย์สอบ สนามสอบ ฯลฯ ดำเนินการตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติอย่างเคร่งครัด และร่วมมือกันทำให้การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติมีความยุติธรรมและโปร่งใส เป็นการทดสอบที่มี “ศูนย์สอบสีขาว สนามสอบสีขาว ห้องสอบสีขาว” นายพัฒนา ธนากร หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการทดสอบ กล่าวถึงภาพรวมของการดำเนินการจัดสอบ O-NET ในปีที่ผ่านมา โดยได้สรุปปัญหาที่พบในการดำเนินการจัดสอบ O-NET ปีที่ผ่านมา และเน้นย้ำให้โรงเรียนให้ความสำคัญในการส่งข้อมูลนักเรียน เช่น ส่งข้อมูลนักเรียนให้ถูกต้องและทันตามกำหนดเวลา ปรับข้อมูลโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน ฯลฯ นอกจากนี้ ยังได้แจ้งปฎิทินการดำเนินการและบทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับ สทศ./ระดับศูนย์สอบ/ ระดับสนามสอบ/กรรมการคุมสอบ รวมทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรับฟังข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข เพื่อให้การดำเนินการจัดสอบ O-NET เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ สำหรับช่องทางการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน เรื่องความไม่โปร่งใสในการสอบ มี 4 ช่องทาง ดังนี้ 1.สายตรงผู้บริหาร 2.จดหมาย 3. E-mail: testing@niets.or.th 4. Call Center 0-2217-3800

# การอบรมโครงการ "การพัฒนาทักษะการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
เมื่อวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ ดร.ทรายทอง พวกสันเที๊ยะ รองผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) บรรยาย “การอบรมโครงการ การพัฒนาทักษะการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” ณ ห้องประชุมเอื้องไอยเรศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีอาจารย์และนักศึกษา คณะครุศาสตร์ ที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ซึ่งวัตถุประสงค์ในการบรรยายในครั้งนี้ เป็นการพัฒนาทักษะการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

# ประชาสัมพันธ์การให้บริการการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตามมาตรา 8 (6) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2548 กำหนดให้ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีหน้าที่พัฒนาและส่งเสริมวิชาการด้านการทดสอบและประเมินผลทางการศึกษา รวมถึงการพัฒนาบุคลากรด้านการทดสอบและประเมินผล สทศ. จึงมุ่งเน้นพัฒนาและส่งเสริมสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และเพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาการเรียนรู้ในชั้นเรียน สำหรับการรองรับนโยบายการใช้คะแนนการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จึงได้จัดทำโครงการบริการการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ขึ้น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการดังกล่าวเป็นไปอย่างประสิทธิภาพ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จึงเห็นสมควรออกประกาศ เพื่อกำหนดรายละเอียดการให้บริการการทดสอบ วัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังเอกสารแนบนี้

#

# การบรรยายพิเศษโครงการ B-NET ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.00 น. -15.30 น. ที่ผ่านมา รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) บรรยายพิเศษโครงการ B-NET ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพระภิกษุ สามเณร และ อาจารย์ ผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยายเป็นจำนวนมาก วัตถุประสงค์ในการบรรยายในครั้งนี้เพื่อชี้แจงและแนะนำ พระภิกษุ สามเณร และอาจารย์ ในการเตรียมตัวสอบ B-NET เพื่อให้มีการวางแผนการเรียนการสอนให้ตรงกับหลักสูตรแกนกลางในการสอบวัดความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

# งานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 19 และ CMU Open House ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น. -11.00 น. ที่ผ่านมา รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) บรรยายในงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 19 และ CMU Open House ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนักเรียนและผู้ปกครองที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ซึ่งวัตถุประสงค์ในการบรรยายในครั้งนี้ เพื่อชี้แจงและแนะนำนักเรียนที่กำลังเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา การเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-NET GAT PAT การเข้าสู่ระบบ admission กลาง และการคิดสัดส่วนองค์ประกอบของคะแนนในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เพื่อให้นักเรียนเตรียมตัววางแผนในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้อย่างถูกต้อง

# กำหนดการจัดสอบและวันประกาศผลสอบประเภทต่างๆ
สรุปกำหนดการจัดสอบและวันประกาศผลสอบประเภทต่างๆ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง http://www.niets.or.th/

# การนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปสู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง “การนําผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปสู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน” ได้ปรับปรุงเพิ่มเติมเนื้อหาจากเอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง “การนําผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปสู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน” (เดือนมีนาคม 2557)

เอกสารฉบับนี้ มีจุดมุ่งหมายให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงแนวทางในการนําผลสอบ O-NET ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ตามนโยบายที่ต้นสังกัดกําหนด (3-5%) แบบครูมืออาชีพ (นําผลการทดสอบไปวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) อย่างยั่งยืนและแบบงานประจําสู่งานวิจัย (Routine to Research) ส่งเสริมให้ครูมีสมรรถนะการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ดีขึ้น โดยเฉพาะ

#

# NIETS NEWS ฉบับที่ 48 ประจำเดือนกันยายน-ตุลาคม 2557
วารสาร สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) NIETS NEWS ฉบับที่ 48 ประจำเดือน กันยายน - ตุลาคม 2557

#

# การนำผลคะแนน O-NET ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและการเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557 (เชียงราย)
เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ศูนย์เครือข่าย สทศ.ภาคเหนือ ตอนบน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุม"การนำผลคะแนน O-NET ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและการเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557" ณ โรงแรม ลิ๊ตเติ้ลดั๊ก จ. เชียงราย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นผู้บรรยายในการประชุม โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการ ตลอดจนหัวหน้างานวิชาการ และ หัวหน้างานวัดผล โรงเรียนในเขตพื้นภาคเหนือตอนบน สนใจเข้าร่วมประชุม กว่า 270 คน ซึ่งวัตถุของการจัดประชุมครั้งนี้ เพื่อให้สถานศึกษานำผลการทดสอบไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน การประกันคุณภาพการศึกษาและเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการสำเร็จการศึกษาของนักเรียน เพื่อให้ผู้บริหารและครู อาจารย์ มีแนวทางในการนำผลการสอบ O-NET ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมในการสอบในปีการศึกษา 2557 สถาบันทดสอบฯ

# การนำผลคะแนน O-NET ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและการเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557 (เชียงใหม่)
เมื่อวันที่ 13-14 กันยายน พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ศูนย์เครือข่าย สทศ.ภาคเหนือ ตอนบน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุม"การนำผลคะแนน O-NET ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและการเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557" ณ โรงแรม อโมรา ท่าแพ จ. เชียงใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นผู้บรรยายในการประชุม โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการ ตลอดจนหัวหน้างานวิชาการ หัวหน้างานวัดผลและอาจารย์ในโรงเรียน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ สนใจเข้าร่วมประชุม กว่า 100 คน ซึ่งวัตถุของการจัดประชุมครั้งนี้ เพื่อให้สถานศึกษานำผลการทดสอบไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน การประกันคุณภาพการศึกษาและเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการสำเร็จการศึกษาของนักเรียน เพื่อให้ผู้บริหารและครู อาจารย์ มีแนวทางในการนำผลการสอบ O-NET ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมในการสอบในปีการศึกษา 2557 สถาบันทดสอบฯ