รายการกิจกรรม

วันที่รายละเอียด

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

The National Institute of Educational Testing Service (Public Organization)

35-36 Floor Phayathai Plaza Building,
128 Phayathai Rd, Bangkok 10400.

02-217-3800  
02-219-2996 , 02-129-3866-67
webmaster@niets.or.th

Network

สร้างพันธมิตรเครือข่ายการทดสอบและการนำผลไปใช้

Innovation, Integrity

พัฒนานวัตกรรมที่ทันสมัย ยึดมั่นในคุณธรรม

Efficiency, Excellence

มุ่งประสิทธิภาพ
และความเป็นเลิศ

Transparency, Trust

ผลที่โปร่งใส่ เชื่อถือได้
และมีความศรัทธา

Standard & Service Mind

มั่งคงในมาตรฐาน
และให้บริการด้วยใจ