ดาวน์โหลดคู่มือจัดสอบทุกประเภท

 

O-NET ปีการศึกษา 2555

O-NET ปีการศึกษา 2554
 
คู่มือจัดสอบ O-NET ป.6  ม. 3 สำหรับสนามสอบและกรรมการคุมสอบ 
เอกสารจัดสอบ O-NET ป.6  ม. 3
 
 
 
N-NET ปีการศึกษา 2554
 • คู่มือ N-NET สำหรับศูนย์สอบ 
 • คู่มือ N-NET สำหรับสถานศึกษา 
 • คู่มือ N-NET สำหรับศูนย์สอบและสถานศึกษา 
 
O-NET ปีการศึกษา 2553
 
 • คู่มือการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช่วงชั้นที่ 2 (ป.6) และช่วงชั้นที่ 3 (ม.3) ปีการศึกษา 2553 
 • คู่มือการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติพื้นฐาน (O-NET) ช่วงชั้นที่ 4 (ม.6) ปีการศึกษา 2553 
 • เอกสารการประชุมชี้แจง การดำเนินการจัดสอบ O-NET ช่วงชั้นที่ 2 (ป.6) และช่วงชั้นที่ 3 (ม.3) ระดับศูนย์สอบ ปีการศึกษา 2553 
 • เอกสารระบบสารสนเทศการจัดสอบโอเน็ต 2553 

ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2552 (สอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553)
 
ข้อสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2552 (สอบ 4 วิชา 8 กลุ่มสาระฯ) ดังนี้
      (1) ภาษาไทย / คณิตศาสตร์                (2) สังคมศึกษาฯ / วิทยาศาสตร์
      (3) ภาษาอังกฤษ / สุขศึกษาฯ               (4) การงานอาชีพฯ / ศิลปะ
                                                                                 
ข้อสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2552 (สอบ 4 วิชา 8 กลุ่มสาระฯ) ดังนี้
      (1) ภาษาไทย / คณิตศาสตร์                (2) สังคมศึกษาฯ / วิทยาศาสตร์
      (3) ภาษาอังกฤษ                                (4) สุขศึกษา / ศิลปะ / การงานอาชีพฯ 
 
ข้อสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2552 (สอบ 6 วิชา 8 กลุ่มสาระฯ) ดังนี้
      (1) ภาษาไทย                (2) คณิตศาสตร์             (3) สังคมศึกษาฯ 
      (4) วิทยาศาสตร์            (5) ภาษาอังกฤษ            (6) สุขศึกษา / ศิลปะ / การงานอาชีพฯ 
 
O-NET 2550
 
 • ค่าสถิติพื้นฐานผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ม.6 ปีการศึกษา 2550
 • ผลการจัดอันดับสถานศึกษาที่ได้คะแนน O-NET รวม 5 วิชา 3 ปี (ปีการศึกษา 2548 – 2550) สูงสุด 20 อันดับแรก
 • ผลการจัดอันดับสถานศึกษาที่ได้คะแนน O-NET รวม 5 วิชา เพิ่มขึ้นสูงสุด 20 อันดับแรก
 • รายชื่อนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 (ม.6) ปีการศึกษา 2550 ที่ได้คะแนนสูงสุด
 
Download
 • ตัวอย่างกระดาษคำตอบ O-NET (แบบสำรอง) ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552 
 • ตัวอย่างกระดาษคำตอบ O-NET (แบบสำรอง) ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2552 
 • ตัวอย่างกระดาษคำตอบ O-NET (แบบสำรอง) ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552 
 • หมายเหตุ : กระดาษคำตอบ O-NET ฉบับจริง  สทศ.จะพิมพ์ชื่อและนามสกุล พร้อมทั้งระบาย
 • เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก/รหัสวิชา/เลขที่นั่งสอบของผู้เข้าสอบ ลงบนหัวกระดาษคำตอบ
 • ทำไม สทศ. จึงเปลี่ยนรูปแบบของข้อสอบใน O-NET GAT PAT 
 • ข้อสอบที่ครูใช้ในโรงเรียน กับ ข้อสอบ สทศ. ทำไมจึงแตกต่างกัน  
 
O-NET 2551
 • ค่าสถิติผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2551
 • ตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2551
 • รายชื่อโรงเรียนที่มีคะแนน O-NET สูงขึ้นติดต่อกันตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 - 2551