การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558


notice.gif ตารางสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 New

       - O-NET ป.6 สอบวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559   (ประกาศผลสอบ 28 มีนาคม 2559)    

       - O-NET ม.3 สอบวันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2559 (ประกาศผลสอบ 29 มีนาคม 2559)     

       - O-NET ม.6 สอบวันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2559 (ประกาศผลสอบ 21 มีนาคม 2559)     

 

notice.gif  การประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2558  โดยกลุ่มงานบริหารการทดสอบ New

notice.gif  คู่มือการใช้งานระบบ O-NET (สำหรับครู) New

การสอบ O-NET  กรณีเกิดเหตุสุดวิสัย ปีการศึกษา 2557

 

notice.gif ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรอบพิเศษกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 ชั้น ม.3 และชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2557 

                -   ระดับ ป.6              - ระดับ ม.3              - รับดับ ม.6

notice.gif ตารางสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 รอบพิเศษสำหรับผู้ที่เกิดเหตุสุดวิสัย

notice.gif ตารางสอบ O-NET ม.6 รอบพิเศษสำหรับผู้ที่เกิดเหตุสุดวิสัย

 

notice.gif ประกาศ เรื่อง การจัดสอบรอบพิเศษกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2557

notice.gif ใบคำร้องขอสอบ O-NET ป.6 รอบพิเศษสำหรับผู้ที่เกิดเหตุสุดวิสัย

notice.gif ใบคำร้องขอสอบ O-NET ม.3 รอบพิเศษสำหรับผู้ที่เกิดเหตุสุดวิสัย

notice.gif ประกาศ เรื่อง การจัดสอบรอบพิเศษกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2557

notice.gif ใบคำร้องขอสอบ O-NET ม.6 รอบพิเศษสำหรับผู้ที่เกิดเหตุสุดวิสัย

 

การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557

notice.gif สมัครสอบ O-NET ม.6 (เฉพาะนักเรียนเทียบเท่า) ประจำปีการศึกษา 2557 สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 พฤศจิกายน 2557 

notice.gif ผังแบบทดสอบ(Test Blueprint)  รูปแบบข้อสอบ(Item Form)  ตัวอย่างกระดาษคำตอบ   

notice.gif เตรียมพร้อมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557 (ปฏิทินกำหนดการสอบ) 

notice.gif Powerpoint ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557 

notice.gif คู่มือการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ระดับชั้น ป.6 และ ม.3 สำหรับศูนย์สอบ ปีการศึกษา 2557 

notice.gif การนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ไปสู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

notice.gif ตัวอย่างข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557   

 

ประกาศ เรื่อง การให้บริการขอดูกระดาษคำตอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557

 

  (1) วิธีการยื่นคำร้อง :  ยื่นคำร้องด้วยตนเอง หรือ มอบผู้แทน

  (2) วันที่รับยื่นคำร้อง :  21 - 23 มีนาคม 2558  เวลา 9.00 - 16.00 น. (อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 35)

  (3) ค่าธรรมเนียมการขอดูกระดาษคำตอบ : วิชาละ 20 บาท

  (4) วันที่ให้บริการดูกระดาษคำตอบ : วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558 (ตามช่วงเวลาที่ได้นัดหมาย)
           
        ** หากผู้ขอรับบริการ ไม่มาตามวัน เวลา และสถานที่ที่นัดหมาย  สถาบันฯ ถือว่าสละสิทธิ์ **

 

 

การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2556


notice.gif ช่วงคะแนน O-NET ระดับ ป.6 ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2556 จำแนกตามรายวิชา 

notice.gif ประกาศ สทศ. เปิดให้บริการขอดูกระดาษคำตอบในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 

notice.gif ประกาศ การจัดสอบรอบพิเศษกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2556
 

       - ตารางสอบ O-NET ระดับชั้น ม.6 รอบพิเศษสำหรับผู้ที่เกิดเหตุสุดวิสัย 

       - ใบคำร้องขอสอบ O-NET ระดับชั้น ม.6 รอบพิเศษสำหรับผู้ที่เกิดเหตุสุดวิสัย

notice.gif ประกาศ การจัดสอบ O-NET รอบพิเศษกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา
 

        - ตารางสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 รอบพิเศษกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย ปีการศึกษา 2556 

notice.gif ดาวน์โหลด เอกสารการจัดสอบ (คลิกที่นี่) 

notice.gif ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2556  

notice.gif   O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2556 เลื่อนสอบเป็นวันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2557     

notice.gif ตารางสอบ O-NET ป.6 ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2556   

notice.gif พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ O-NET สำหรับนักเรียน ป.6 ม.3 ม.6 คลิกที่นี่

notice.gif พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ O-NET สำหรับนักเรียนเทียบเท่า ป.6 ม.3 ม.6 คลิกที่นี่

 

 

ประกาศเรื่องข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET ) ประจำปีการศึกษา 2556

ดาวน์โหลด เอกสารการจัดสอบ (คลิกที่นี่) 

ติสำหรับผู้เข้าสอบในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ประจำปีการศึกษา 2556

สทศ.เปิดรับสมัครสอบ O-NET ม.6 (เฉพาะนักเรียนเทียบเท่า ม.6) ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 พฤศจิกายน 2556 สมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.niets.or.th

สมัครสอบระดับเทียบเท่า ม.6 คลิกที่นี่

 

 

ปีการศึกษา 2556

จำนวนข้อสอบ รูปแบบ