ลำดับที่ รายละเอียด ประเภท ดาวน์โหลด
1. คะแนนเฉลี่ยแต่ละวิชา และคะแนนเฉลี่ยรวม ของ I-NET ปีการศึกษา 2552 แยกตามจังหวัด PDF ดาวน์โหลด
2. ผลการสอบ I-NET ปีการศึกษา 2552 (แยกรายจังหวัด) PDF ดาวน์โหลด
3. การวิเคราะห์คะแนนและคุณภาพข้อสอบ I-NET ระดับต้น ระดับกลาง ระดับปลาย PDF ดาวน์โหลด