การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557

notice.gif สมัครสอบ O-NET ม.6 (เฉพาะนักเรียนเทียบเท่า) ประจำปีการศึกษา 2557 สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 พฤศจิกายน 2557 New

notice.gif ผังแบบทดสอบ(Test Blueprint)  รูปแบบข้อสอบ(Item Form)  ตัวอย่างกระดาษคำตอบ New  

notice.gif เตรียมพร้อมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557 (ปฏิทินกำหนดการสอบ) New

notice.gif Powerpoint ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557 New

notice.gif คู่มือการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ระดับชั้น ป.6 และ ม.3 สำหรับศูนย์สอบ ปีการศึกษา 2557 New

notice.gif การนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ไปสู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน New

notice.gif ตัวอย่างข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557   New

 

 

 

การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2556


notice.gif ช่วงคะแนน O-NET ระดับ ป.6 ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2556 จำแนกตามรายวิชา 

notice.gif ประกาศ สทศ. เปิดให้บริการขอดูกระดาษคำตอบในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 

notice.gif ประกาศ การจัดสอบรอบพิเศษกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2556
 

       - ตารางสอบ O-NET ระดับชั้น ม.6 รอบพิเศษสำหรับผู้ที่เกิดเหตุสุดวิสัย 

       - ใบคำร้องขอสอบ O-NET ระดับชั้น ม.6 รอบพิเศษสำหรับผู้ที่เกิดเหตุสุดวิสัย

notice.gif ประกาศ การจัดสอบ O-NET รอบพิเศษกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา
 

        - ตารางสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 รอบพิเศษกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย ปีการศึกษา 2556 

notice.gif ดาวน์โหลด เอกสารการจัดสอบ (คลิกที่นี่) 

notice.gif ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2556  

notice.gif   O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2556 เลื่อนสอบเป็นวันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2557     

notice.gif ตารางสอบ O-NET ป.6 ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2556   

notice.gif พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ O-NET สำหรับนักเรียน ป.6 ม.3 ม.6 คลิกที่นี่

notice.gif พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ O-NET สำหรับนักเรียนเทียบเท่า ป.6 ม.3 ม.6 คลิกที่นี่

 

 

ประกาศเรื่องข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET ) ประจำปีการศึกษา 2556

ดาวน์โหลด เอกสารการจัดสอบ (คลิกที่นี่) 

ติสำหรับผู้เข้าสอบในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ประจำปีการศึกษา 2556

สทศ.เปิดรับสมัครสอบ O-NET ม.6 (เฉพาะนักเรียนเทียบเท่า ม.6) ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 พฤศจิกายน 2556 สมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.niets.or.th

สมัครสอบระดับเทียบเท่า ม.6 คลิกที่นี่

 

 

ปีการศึกษา 2556

จำนวนข้อสอบ รูปแบบ