notice.gif ประกาศ สทศ. เปิดให้บริการขอดูกระดาษคำตอบในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 New

notice.gif ประกาศ การจัดสอบรอบพิเศษกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2556
 

      - ตารางสอบ O-NET ระดับชั้น ม.6 รอบพิเศษสำหรับผู้ที่เกิดเหตุสุดวิสัย  
        - ใบคำร้องขอสอบ O-NET ระดับชั้น ม.6 รอบพิเศษสำหรับผู้ที่เกิดเหตุสุดวิสัย

notice.gif ประกาศ การจัดสอบ O-NET รอบพิเศษกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา
 

        - ตารางสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 รอบพิเศษกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย ปีการศึกษา 2556 

notice.gif  คะแนน T-score คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร และมีวิธีการแปลผลอย่างไร  New

notice.gif ดาวน์โหลด เอกสารการจัดสอบ (คลิกที่นี่) 

notice.gif ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2556  

notice.gif   O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2556 เลื่อนสอบเป็นวันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2557   

notice.gif ตารางสอบ O-NET ป.6 ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2556   

notice.gif ประกาศเรื่องข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET ) ประจำปีการศึกษา 2556

notice.gif สทศ.สมัครสอบ O-NET ม.6 (เฉพาะนักเรียนเทียบเท่า ม.6) ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 พฤศจิกายน 2556 สมัครผ่านทาง www.niets.or.th

 

สมัครสอบระดับเทียบเท่า ม. 6 คลิกที่นี่

 
 

กระดาษคำตอบ O-NET ช่วงชั้นที่ 2 (ป.6) ประจำปีการศึกษา 2556 

 
รูปแบบกระดาษคำตอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2556 
วิชาวิทยาศาสตร์
วิชาภาษาอังกฤษ
วิชาศิลปะ  วิชาการงานอาชีพฯ  และ  วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม
วิชาคณิตศาสตร์
วิชาภาษาไทย
 
 
รูปแบบกระดาษคำตอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2556 
วิชาวิทยาศาสตร์
วิชาภาษาอังกฤษ
วิชาศิลปะ วิชาการงานอาชีพ  และ  วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วิชาคณิตศาสตร์
วิชาภาษาไทย


รูปแบบข้อสอบ

- รูปแบบข้อสอบ สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ข้อสอบ O-NET ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2556
 
เอกสารประชุมชี้แจงศูนย์สอบ
- เอกสารการประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2556

เอกสารที่ใช้แสดงเป็นหลักฐานในวันสอบ 
(1) บัตรประจำตัวประชาชน หรือ
(2) บัตรนักเรียนที่มีรูปถ่าย หรือ
(3) บัตรที่ทางราชการออกให้และมีรูปถ่าย (บัตรยังไม่หมดอายุ)
 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำข้อสอบ
(1) ดินสอดำ 2B
(2) ยางลบ
(3) ปากกา
 
ประกาศ เรื่อง O-NET เกี่ยวกับการแก้ไขข้อมูลนักเรียน
1. กรณี ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน ไม่ถูกต้อง สทศ. มีแบบคำขอแก้ไขข้อมูล 
(สทศ. 6) โดยสามารถ Download แบบฟอร์ม (คลิกที่นี้) ทั้งนี้ขอให้โรงเรียนแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนมาด้วย แล้วนำเอกสารมายื่นได้ที่สนามสอบ โดย สทศ. ทำการแก้ไขให้ถูกต้องในวันประกาศผลสอบ 
2. ห้ามแจ้งลดข้อมูลเด็กนักเรียนที่ข้อมูลผิด (ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน เลขนักเรียน) เข้ามาในระบบ แล้วทำการแจ้งเพิ่มข้อมูลเด็กที่ถูกต้องเข้ามา เพราะจะทำให้ข้อมูลซ้ำซ้อนและเด็กไม่มีเลขที่นั่งสอบ ให้ใช้วิธีการแก้ไขดังข้อ 1