การสอบ N-NET ปีการศึกษา 2557 

คู่มือ N-NET การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน ปีการศึกษา 2557 สำหรับศูนย์สอบ

 

 

 

การสอบ N-NET ปีการศึกษา 2556 

 

ประกาศเรื่องข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET ) ประจำปีการศึกษา 2556  New

แจ้งสถานศึกษา และ กศน.จังหวัด เรื่อง การสอบ N-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2556

1.สถานศึกษาที่ต้องการแก้ไขข้อมูลรายชื่อผู้เข้าสอบ หรือยังไม่ได้ส่งข้อมูลรายชื่อผู้เข้าสอบ ให้ดำเนินการนำส่งข้อมูล ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 14 กรกฎาคม เวลา 23.59 น. หากพ้นจากกำหนดแล้ว สทศ. จะทำการปิดระบบ และจะไม่สามารถส่งรายชื่อเข้าระบบได้อีก

หมายเหตุ
1) ข้อมูลที่ปรากฏในระบบจะเป็นเฉพาะข้อมูลใหม่ที่ส่งล่าสุดเท่านั้น
2) สถานศึกษาต้องตรวจสอบข้อมูลจำนวนและรายชื่อว่าถูกต้องสมบูรณ์ในทันที
3) กรณีมีการปรับปรุง / แก้ไข / เพิ่มลดจำนวนผู้เข้าสอบ ให้ทำการส่งข้อมูลรายชื่อผู้เข้าสอบใหม่ทั้งหมด และยึดจำนวนและรายชื่อผู้เข้าสอบที่ส่งล่าสุดเท่านั้น
4) หากไม่ดำเนินการภายในกำหนด นักศึกษาจะไม่มีสิทธิ์สอบ

 

2.หากศูนย์สอบ กศน.จังหวัด ได้ติดตามการนำส่งข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล้ว สามารถดำเนินการจัดสนามสอบและห้องสอบ ในระบบจัดสอบ “N-NET” ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2556 เวลา 13.30 น. จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 เวลา 18.00 น.

 

 

การสอบ N – NET (Non-formal National Education Test)

N-NET (Non-Formal National Education Test) หมายถึง การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้ให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา 

 
 
ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดสอบ N-NET