การจัดสอบ N-NET

        การสอบ N – NET (Non-formal National Education Test) N-NET (Non-Formal National Education Test) หมายถึง การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้ให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา

notice.gif ข้อมูลรายชื่อนักศึกษาการสอบ N-NET ครั้งที่ 1/2558 ที่สถานศึกษาส่งรายชื่อซ้ำมากกว่าหนึ่งแห่ง ให้ศูนย์สอบตรวจสอบและยืนยันสถานศึกษาที่ถูกต้อง และทำหนังสือแจ้งมายัง สทศ. ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 new
        ชั้นประถมศึกษา        |       ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น       |        ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

notice.gif (1/3) Powerpoint ประชุมชี้แจงศุนย์สอบ N-NET ปีการศึกษา 2558 new

notice.gif (2/3) Powerpoint เตรียมความพร้อมสอบ N-NET และสอบเทียบระดับฯ ปีการศึกษา 2558 new

notice.gif (3/3) แนวปฏิบัติเพื่อประกันความโปร่งใสในการสอบ N-NET ปีการศึกษา 2558 new

notice.gif ตารางสอบการสอบเทียบระดับการศึกษาฯ ครั้งที่ 1/2558 new

notice.gif ปฎิทินการสอบเทียบระดับการศึกษาฯ ครั้งที่ 1/2558 new

notice.gif สถานศึกษา ส่งข้อมูลนักเรียนผ่านระบบ N-NET  วันที่ 16-23 มิถุนายน 2558

notice.gif ศูนย์สอบติดตามการส่งข้อมูลผ่านระบบ N-NET วันที่ 16-30 มิถุนายน 2558