การจัดสอบ N-NET

        การสอบ N – NET (Non-formal National Education Test) N-NET (Non-Formal National Education Test) หมายถึง การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้ให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา

notice.gif ตารางสอบการสอบเทียบระดับการศึกษาฯ ครั้งที่ 1/2558 new

notice.gif ปฎิทินการสอบเทียบระดับการศึกษาฯ ครั้งที่ 1/2558 new

notice.gif สถานศึกษา ส่งข้อมูลนักเรียนผ่านระบบ N-NET  วันที่ 16-23 มิถุนายน 2558

notice.gif ศูนย์สอบติดตามการส่งข้อมูลผ่านระบบ N-NET วันที่ 16-30 มิถุนายน 2558