ปีการศึกษา 2557

กรอบเนื้อหาการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา(V-NET) ระดับ ปวช.3 ปีการศึกษา 2557 

กรอบเนื้อหาการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา(V-NET) ระดับ ปวส.2 ปีการศึกษา 2557

การเสวนา "เตรียมพร้อมสอบ V-NET 2558"  3 กันยายน 2557  ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพ

ปฏิทินปฏิบัติงานการสอบ V-NET และตารางสอบ V-NET ปีการศึกษา 2557 

Powerpoint  การประชุมชี้แจงศูนย์สอบ V-NET 2557

 

 

ประกาศ :

- โรงเรียน สามารถแจ้งเพิ่ม/ลดข้อมูลนักเรียน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2557 เวลา 24.00 น.

- ศูนย์สอบ สามารถจัดสนามสอบ ห้องสอบ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2557 เวลา 24.00 น.          

 

 
เอกสารที่ใช้แสดงเป็นหลักฐานในวันสอบ 
 
(1) บัตรประจำตัวประชาชน หรือ
(2) บัตรนักเรียนที่มีรูปถ่าย หรือ
(3) บัตรที่ทางราชการออกให้และมีรูปถ่าย (บัตรยังไม่หมดอายุ)
 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำข้อสอบ
(1) ดินสอดำ 2B
(2) ยางลบ
(3) ปากกา
 
ประกาศ
แจ้งศูนย์สอบ : สทศ.จะจัดส่งคู่มือสำหรับสนามสอบ และกรรมการคุมสอบ รวมทั้ง DVD การจัดสอบให้แก่ศูนย์สอบ ระหว่างวันที่ 9 ถึง 13 มกราคม 2556
แจ้งโรงเรียน : สทศ.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และเลขที่นั่งสอบ ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2556 เป็นต้นไป