V-NET  (Vocational National Educational Test)

คือ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษาเพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 (ปวช. 3)  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2 (ปวส. 2)

 

วัตถุประสงค์ ของการสอบ V-NET

1.  เพื่อทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง 2546) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

2.  เพื่อนำผลการสอบไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา

3.  เพื่อนำผลการสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ

4.  เพื่อนำผลการสอบไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา

5.  เพื่อนำผลการสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น

 

ปีการศึกษา 2558