GAT/PAT ปีการศึกษา 2558

        ด้วยปีการศึกษา ๒๕๕๘ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ได้ขอความร่วมมือให้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในการจัดการให้บริการการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๙ (๒) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๘ และคำสั่งคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติที่ ๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ จึงเห็นควรประกาศการรับสมัครสอบการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ดังรายละเอียดต่อไปนี้