สรุปการเปิดจังหวัดและอำเภทที่จะจัดเป็นสนามสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557 (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี และนนทบุรี) ข้อมูล ณ วันที่ 20  มีนาคม 2557 

สรุปการเปิดสนามสอบสำหรับการทดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 

สรุปการเปิดสนามสอบสำหรับการทดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครสอบการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ประจำปีการศึกษา 2557 (ฉบับที่ 2)   

ประกาศสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) เรื่องการรับสมัครสอบการทดสอบความถนัดทั่วไป(GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ(PAT) ประจำปีการศึกษา 2557    

ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการวันทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ประจำปีการศึกษา 2557 

notice.gif ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบในการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ประจำปีการศึกษา 2557 

notice.gif รูปแบบ เนื้อหา จำนวนข้อสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2557 และครั้งที่ 2/2557 ประจำปีการศึกษา 2557  

notice.gif ตัวอย่างกระดาษคำตอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 

notice.gif แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

notice.gif แบบคำขอลงทะเบียนสมัครสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2557 สำหรับผู้สมัครสอบ (รายใหม่) ที่เป็นชาวต่างชาติที่ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน

notice.gif วิธีตั้งค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ไม่สามารถเลือกสนามสอบ หรือ ไม่สามารถพิมพ์ใบจ่ายเงิน หรือ บัตรประจำตัวผูู้เข้าสอบ

 

การสอบ GAT/PAT (General Aptitude Test/Professional and Academic Aptitude Test)

ความถนัดทั่วไป (GAT : General Aptitude Test)

คือ การวัดศักยภาพในการเรียนในมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จ แยกได้ 2 ส่วน คือ

1. ความสามารถในการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ และแก้โจทย์ปัญหา 50 %

2. ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 50 %

 

ความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT :Professional and Academic Aptitude Test)

คือ ความรู้ที่เป็นพื้นฐานที่จะเรียนต่อในวิชาชีพนั้น ๆ กับศักยภาพที่จะเรียนในวิชาชีพนั้น ๆให้ประสบความสำเร็จ มี 7 ประเภท คือ

1. PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

2. PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

3. PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

4. PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

5. PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

6. PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์

7. PAT 7 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ

  • PAT 7.1 ภาษาฝรั่งเศส

  • PAT 7.2 ภาษาเยอรมัน

  • PAT 7.3 ภาษาญี่ปุ่น

  • PAT 7.4 ภาษาจีน

  • PAT 7.5 ภาษาอาหรับ

  • PAT 7.6 ภาษาบาลี

 

  •