New ประกาศ สทศ.จะปิดระบบการสมัครสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 20 ตุลาคม 2557 เวลา 23.59 น.  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

New  ประกาศ “สทศ.เพิ่มสนามสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2558” 

         สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะเปิดสนามสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2558 ในกรุงเทพมหานครเพิ่มเติมเฉพาะการสอบในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2557 จำนวน 5 สนามสอบ  ดังนี้

  

          1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (เขตปทุมวัน)
          2. โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ (เขตมีนบุรี)
          3. โรงเรียนปัญญาวรคุณ (เขตบางแค)
          4. โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง (เขตวัฒนา)
          5. มหาวิทยาลัยรามคำแหง  (เขตบางกะปิ)

         โดยผู้ที่สมัครสอบและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว  แต่ยังไม่ได้เลือกสนามสอบ หรือ ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนสนามสอบ หากประสงค์จะสอบในกรุงเทพมหานคร ให้เข้าระบบ GAT/PAT รายบุคคล เพื่อเลือกสนามสอบดังกล่าวได้ ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2557 เวลา 9.00 น. จนถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2557 เวลา 23.59 น. หรือจนกว่าที่นั่งในแต่ละสนามสอบดังกล่าวเต็ม

 

GAT/PAT ปีการศึกษา 2558

        ด้วยปีการศึกษา ๒๕๕๘ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ได้ขอความร่วมมือให้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในการจัดการให้บริการการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๙ (๒) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๘ และคำสั่งคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติที่ ๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ จึงเห็นควรประกาศการรับสมัครสอบการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ดังรายละเอียดต่อไปนี้