GAT/PAT ปีการศึกษา 2558

        ด้วยปีการศึกษา ๒๕๕๘ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ได้ขอความร่วมมือให้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในการจัดการให้บริการการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๙ (๒) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๘ และคำสั่งคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติที่ ๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ จึงเห็นควรประกาศการรับสมัครสอบการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ดังรายละเอียดต่อไปนี้


 

  • “ประกาศขอเปลี่ยนแปลงอาคารสอบสนามสอบโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ในการสอบ GAT/PAT ครั้งที่  1/2558 (วันสอบ 22 – 25  พฤศจิกายน  2557) จากเดิมห้องสอบเลขที่  44 – 48  อาคาร  2  และ ห้องสอบเลขที่  49 - 55 อาคาร 3  เป็นอาคาร  6  ห้องสอบเลขที่เดิม  แทน” New