GAT/PAT ปีการศึกษา 2559

        ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) ในการประชุมสามัญ ครั้งที่ 2/2558 (26 เมษายน) ได้อนุมัติปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 และเห็นชอบกำหนดการจัดการทดสอบ GAT/PAT  ประจำปีการศึีก 2559 โดยขอความร่วมมือให้ สทศ. ดำเนินการตามกำหนดการ ดังนี้
 

กิจกรรม กำหนดการ
ครั้งที่ 1/2559 ครั้งที่ 2/2559
รับสมัครสอบ 1-20 ก.ย. 58 6-25 ม.ค. 59
จัดการทดสอบ 29 ต.ค. -1 พ.ย. 58 5-8 มี.ค. 59
ประกาศผลสอบ 12 ม.ค. 59 12 เม.ย. 59

แผ่นพับประชาสัมพันธ์การสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2559 New

ประกาศ เรื่องการรับสมัครสอบการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ประจำปีการศึกษา 2559 รายละเอียดคลิกที่นี่  New