V-NET

 

ประกาศเรื่องข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET ) ประจำปีการศึกษา 2556  New

 

ประกาศ :

- โรงเรียน สามารถแจ้งเพิ่ม/ลดข้อมูลนักเรียน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2557 เวลา 24.00 น.

- ศูนย์สอบ สามารถจัดสนามสอบ ห้องสอบ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2557 เวลา 24.00 น.     

ปีการศึกษา 2556

ระดับ ปวช.

ระดับ ปวส.

 

การสอบ V – NET (Vocational National Educational Test)

V-NET  คือ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา

สทศ.จัดสอบ V-NET ให้แก่ใคร
สทศ.จัดสอบ V-NET ให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษา ปวช.ชั้นปีที่ 3
 
วัตถุประสงค์ของการสอบ V-NET คืออะไร
(1) เพื่อทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง 2546)
(2) เพื่อนำผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน
(3) เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ
 
เปิดระบบ V-NET แล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2555
เปิดรับรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 30 กันยายน 2556
ศูนย์สอบเลือกสนามสอบระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 30 กันยายน 2556
สนามสอบส่งรายชื่อห้องเรียนระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 30 กันยายน 2556
ศูนย์สอบเลือกห้องสอบระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 30 กันยายน 2556
 
หมายเหตุสำหรับโรงเรียน:
ก. ก่อนส่งข้อมูล กรุณาปรับปรุงข้อมูลโรงเรียนให้ครบถ้วนและถูกต้องก่อน และระบุระดับชั้นที่จะสอบ V-NET เป็น ปวช. 3 มิฉะนั้น จะไม่สามารถดาวน์โหลดฟอร์มข้อมูลสำหรับส่งข้อมูลนักเรียนได้
ข. กรุณาใช้ "คู่มือการนำส่งข้อมูล" ที่ได้รับวันสัมนาในการใช้ระบบ V-NET
ค. หลังจากนำส่งข้อมูลแล้ว กรุณาตรวจสอบ "รายชื่อผู้มีสิทธฺิ์สอบ" ทันที โดยใช้เมนู ข้อมูลนักเรียน เลือก รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
 
เอกสารที่ใช้แสดงเป็นหลักฐานในวันสอบ 
(1) บัตรประจำตัวประชาชน หรือ
(2) บัตรนักเรียนที่มีรูปถ่าย หรือ
(3) บัตรที่ทางราชการออกให้และมีรูปถ่าย (บัตรยังไม่หมดอายุ)
 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำข้อสอบ
(1) ดินสอดำ 2B
(2) ยางลบ
(3) ปากกา
 
ประกาศ
แจ้งศูนย์สอบ : สทศ.จะจัดส่งคู่มือสำหรับสนามสอบ และกรรมการคุมสอบ รวมทั้ง DVD การจัดสอบให้แก่ศูนย์สอบ ระหว่างวันที่ 9 ถึง 13 มกราคม 2556
แจ้งโรงเรียน : สทศ.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และเลขที่นั่งสอบ ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2556 เป็นต้นไป