niets

ตรวจสอบรายชื่อผู้มัสิทธิ์สอบและสนามสอบวิชาวิทยาศาสตร์

การสอบO-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ที่ได้รับผลกระทบจากข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ใน 7 ศูนย์สอบ

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2556
 
 

เลขที่นั่งสอบ : เลขประจำตัวประชาชน : *
    * ตามที่ปรากฏในบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบรอบปกติ

 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 128 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 35-36 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
สอบถามข้อมูล โทรศัพท์: 0-2217-3800 โทรสาร: 0-2219-2996  ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 8:00 - 19:00 น.
E-mail:webmaster@niets.or.th
© 2013 niets.or.th. All right reserved.