รายการกิจกรรม

วันที่รายละเอียด
ประกาศ การขอหนังสือรับรองผลการทดสอบทางการศึกษา O-NET
ประกาศ การขอหนังสือรับรองผลการทดสอบทางการศึกษา GAT/PAT
ประกาศ การขอหนังสือรับรองผลการทดสอบทางการศึกษา วิชาสามัญ 9 วิชา
ประกาศ การขอเปลี่ยนแปลงวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศ การยื่นเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559
ประกาศ กำหนดการและรายละเอียดในการดำเนินการให้บริการการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศ การรับสมัครสอบการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ประจำปีการศึกษา 2559
ผอ.สทศ. บรรยายเรื่อง “เทคนิคการจัดทำข้อสอบ O-NET และ B-NET” ให้แก่กลุ่ม ร.ร.พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4 จังหวัดพิษณุโลก
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สทศ. และ Cito สร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรเพื่อพัฒนาด้านการทดสอบระหว่างประเทศ
สทศ. ร่วมกับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน กก.ตชด.23 จังหวัดนครพนมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การนำผลสอบ O-NET ไปสู่การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน”
สทศ. ร่วมกับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน กก.ตชด.43 จังหวัดสงขลาจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การนำผลสอบ O-NET ไปสู่การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน”
รมช.ศธ. ร่วมตรวจเยี่ยมสนามสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2559
สทศ. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการกำกับ นิเทศ ติดตามผลการนำผลสอบ O-NET ไปสู่การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนภาคที่ 1 (นำร่อง) ณ โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว จ.ฉะเชิงเทรา
สทศ. ให้บริการการยกระดับคุณภาพการศึกษา (O-NET และ B-NET) แก่กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 12 ที่จังหวัดนครนายก
เปิดรับสมัครทุนวิจัยภายใต้โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รอบด้านตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ
การยื่นเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559(ครั้งที่ 1)
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย (Research Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2559
ขั้นตอนการขอรับทุนวิจัย
รายชื่อผู้ได้รับทุนวิจัยมุ่งสู่การพัมนาระบบด้านการพัฒนาเครื่องมือวัดระบบการวัดผลและประเมิน ปีงบประมาณ 2558
รายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2558
การยื่นเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2558
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 2 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 พ.ย. 58
ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน ตำแหน่งนิติกร (ครั้งที่ 1) ถึง 30 พ.ย. 58
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 พ.ย. 58
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาและวิเทศสัมพันธ์ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 พ.ย. 58
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิชาการวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 พ.ย. 58
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นิติกร เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 3 พฤศจิกายน 2558
ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานประชุม)
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการเว็บไซต์ สทศ.
โอเน็ต ปี 2558 วิชาไหนยากสุด

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

128 อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น 36
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

02-217-3800  
02-219-2996 , 02-129-3866-67
webmaster@niets.or.th

Network

สร้างพันธมิตรเครือข่ายการทดสอบและการนำผลไปใช้

Innovation, Integrity

พัฒนานวัตกรรมที่ทันสมัย ยึดมั่นในคุณธรรม

Efficiency, Excellence

มุ่งประสิทธิภาพ
และความเป็นเลิศ

Transparency, Trust

ผลที่โปร่งใส่ เชื่อถือได้
และมีความศรัทธา

Standard & Service Mind

มั่งคงในมาตราฐาน
และให้บริการด้วยใจ