•  

รายการกิจกรรม

วันที่รายละเอียด
สทศ. จัดการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลฯ ครั้งที่ 3/2558 ด้วยระบบ E-Testing เป็นครั้งแรก
ผู้อำนวยการ สทศ. ร่วมแสดงความยินดีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่
สทศ. ร่วมกับ กองบังคับการ ตชด. ภาค 3 จังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมเชิงวิชาการการนำผลสอบ O-NET ไปสู่การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
สทศ.ให้บริการพัฒนาสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ให้แก่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
สทศ.ร่วมจัดนิทรรศการ “เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน”
สทศ. จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนที่วนอุทยานปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
รมช.ศธ. เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการนำผลสอบ O-NET ไปสู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน ตชด
ขั้นตอนการขอรับทุนวิจัย
รายชื่อผู้ได้รับทุนวิจัยมุ่งสู่การพัมนาระบบด้านการพัฒนาเครื่องมือวัดระบบการวัดผลและประเมิน ปีงบประมาณ 2558
รายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2558
การยื่นเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย (Research Proposal) เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย จาก สทศ.
การนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน: กรณีศึกษาโรงเรียนธรรมศาสน์วิทยา
แนวทางการนำผลการทดสอบทางการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานประชุม)
รับสมัครคัดเลือกบุคคเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์เครือข่าย สทศ.
ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานรับโทรศัพท์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างของสถาบัน
รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ (ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการเว็บไซต์ สทศ.
โอเน็ต ปี 2558 วิชาไหนยากสุด

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

128 อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น 36
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

02-217-3800 (อัตโนมัติ 100 คู่สาย)
02-219-2996 , 02-129-3866-67
webmaster@niets.or.th

Network

สร้างพันธมิตรเครือข่ายการทดสอบและการนำผลไปใช้

Innovaion, Integrity

พัฒนานวัตกรรมที่ทันสมัย ยึดมั่นในคุณธรรม

Efficiency, Excellence

มุ่งประสิทธิภาพ
และความเป็นเลิศ

Transparency, Trust

ผลที่โปร่งใส่ เชื่อถือได้
และมีความศรัทธา

Standard & Service Mind

มั่งคงในมาตราฐาน
และให้บริการด้วยใจ