รายการกิจกรรม

วันที่รายละเอียด
ประกาศ การขอหนังสือรับรองผลการทดสอบทางการศึกษา O-NET
ประกาศ การขอหนังสือรับรองผลการทดสอบทางการศึกษา GAT/PAT
ประกาศ การขอหนังสือรับรองผลการทดสอบทางการศึกษา วิชาสามัญ 9 วิชา
ประกาศ การขอเปลี่ยนแปลงวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศ การยื่นเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559
ประกาศ กำหนดการและรายละเอียดในการดำเนินการให้บริการการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศ การรับสมัครสอบการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ประจำปีการศึกษา 2559
สทศ. ให้บริการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (O-NET และ B-NET) ให้แก่ ร.ร.พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม 1 ที่ จ.นครปฐม
สทศ. จัดประชุมศูนย์สอบ O-NET ม.6 เตรียมพร้อมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558
ผู้อำนวยการ สทศ. และประธาน ทปอ. เยี่ยมสนามสอบ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2559 ณ สนามสอบโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง การจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
สทศ. ร่วมกิจกรรม “สุขสันต์วันปีใหม่ 2559” และร่วมแถลงผลการดำเนินงานของรัฐบาลในรอบ 1 ปี
นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น เข้าพบผู้อำนวยการ สทศ. สัมภาษณ์ในประเด็น “การปฏิรูประบบ Admission ของประเทศไทย”
สทศ. จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (O-NET และ B-NET) ให้แก่ ร.ร.พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม 9 ที่ จ.อุบลราชธานี
สทศ. ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558
ร่าง TOR โครงการปรับปรุง พัฒนาระบบศูนย์ข้อมูล (Data Center Site) และระบบสำรองและกู้คืนสารสนเทศจากภัยพิบัติ (Disaster and Recovery Site) ครั้งที่ 2
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์คู่มือจัดสอบฯ O-NET ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2558
ร่าง TOR โครงการปรับปรุง พัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลฯ
สอบราคาจ้างพิมพ์คู่มือการจัดสอบ O-NET ป.6 และม.3 ปีการศึกษา 2558
ผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการสถาบันทดสอบ ทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2559
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อดินสอ 2B และยางลบดินสอ
สอบราคาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการสถาบันทดสอบฯ
การวิจัยและพัฒนาแบบวัดทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ด้านการรู้เท่าทันสื่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
เปิดรับสมัครทุนวิจัยภายใต้โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รอบด้านตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลาม (I-NET) ผ่านวิธีการตัรปิยะฮ :กรณีศึกษาโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสงขลา
การพัฒนารูปแบบการวัดและประเมินตามสภาพจริงเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนไทยในศตวรรษที่ ๒๑
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของโรงเรียนและปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนผ่านการวัดผลการเรียนรู้ด้วยคะแนน O-NET
การพัฒนารูปแบบการวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
การพัฒนามาตรประเมินค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ สำหรับนักเรียนอายุระหว่าง ๑๒-๑๔ ปี
รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2559
รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ตำแหน่งนักวิชาการวัดและประเมินผล จำนวน 4 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2559
ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน ตำแหน่งนิติกร / นักวิชาการวิเทศฯ / นักวิชาการนโยบายและแผนฯ / นักวิชาการคอมพิวเตอร์ / เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งนิติกร ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาและวิเทศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนักวิชาการวิเคราะห์นโยบายและแผน
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 2 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 พ.ย. 58
ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน ตำแหน่งนิติกร (ครั้งที่ 1) ถึง 30 พ.ย. 58
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการเว็บไซต์ สทศ.
โอเน็ต ปี 2558 วิชาไหนยากสุด

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

128 อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น 36
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

02-217-3800  
02-219-2996 , 02-129-3866-67
webmaster@niets.or.th

Network

สร้างพันธมิตรเครือข่ายการทดสอบและการนำผลไปใช้

Innovation, Integrity

พัฒนานวัตกรรมที่ทันสมัย ยึดมั่นในคุณธรรม

Efficiency, Excellence

มุ่งประสิทธิภาพ
และความเป็นเลิศ

Transparency, Trust

ผลที่โปร่งใส่ เชื่อถือได้
และมีความศรัทธา

Standard & Service Mind

มั่งคงในมาตรฐาน
และให้บริการด้วยใจ