คณะกรรมการ สทศ.

ประธานกรรมการ

ดร.ชาคร  วิภูษณวนิช ประธานกรรมการ

กรรมการ

ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

กรรมการ
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการ
ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กรรมการ

ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.จอมพงศ์  มงคลวนิช กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.อารยา  จาติเสถียร กรรมการ
ดร.วราภรณ์  สีหนาท กรรมการ
นายกิตติรัตน์  มังคละคีรี กรรมการ

 

กรรมการและเลขานุการ

ผศ.ดร.ศิริดา  บุรชาติ
ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
กรรมการและเลขานุการ