คณะกรรมการบริหาร สทศ.

ประธานกรรมการ

ดร.ชาคร  วิภูษณวนิช ประธานกรรมการ

กรรมการ

เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

กรรมการ
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการ
ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กรรมการ

ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.จอมพงศ์  มงคลวนิช กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.อารยา  จาติเสถียร กรรมการ
ดร.วราภรณ์  สีหนาท กรรมการ
นายกิตติรัตน์  มังคละคีรี กรรมการ

 

กรรมการและเลขานุการ

ดร.ทรายทอง พวกสันเทียะ
รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
กรรมการและเลขานุการ