O-NET รอบพิเศษ ปีการศึกษา 2559

O-NET ป.6 รอบพิเศษกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย ปีการศึกษา 2559 

 

O-NET ม.3 รอบพิเศษกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย ปีการศึกษา 2559 

 

 

O-NET ม.6 รอบพิเศษกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย ปีการศึกษา 2559