O-NET

การยื่นคำร้องขอสอบ O-NET สำหรับนักเรียนเทียบเท่า ป.6 ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2558 (กรณีสมัครไม่ทันตามกำหนด)

- ให้ผู้ที่ต้องการสอบ O-NET ส่งแบบคำร้องการสมัครสอบ O-NET สำหรับนักเรียนเทียบเท่า ป.6 ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2558 (กรณีสมัครไม่ทันตามกำหนด) แล้วส่งมาทางไปรษณีย์เท่านั้น (ส่งแบบลงทะเบียน หรือ EMS) ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 ธันวาคม 2558

 

หลักฐานที่ต้องใช้ยื่นคำร้อง ดังนี้

     1. ใบคำร้องการสมัครสอบ O-NET สำหรับนักเรียนเทียบเท่าฯ (กรณีสมัครไม่ทันตามกำหนด) ดาวน์โหลดใบคำร้องฯ คลิกที่นี่

     2. หลักฐานการศึกษา

     3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาบัตรนักเรียน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

     4. หลักฐานที่แสดงถึงสาเหตุที่สมัครสอบไม่ทัน

* ผู้ยื่นคำร้องต้องส่งเอกสารให้ครบถ้วน และส่งมาทางไปรษณีย์ ต้องส่งแบบลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น