GAT/PAT

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) ในการประชุมสามัญ ครั้งที่ 2/2558 (26 เมษายน 2558) ได้อนุมัติปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 และเห็นชอบกำหนดการจัดการทดสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึีกษา 2559 โดยขอความร่วมมือให้ สทศ. ดำเนินการตามกำหนดการ ดังนี้

กิจกรรม \ กำหนดการ ครั้งที่ 1/2559 ครั้งที่ 2/2559
รับสมัครสอบ 1-20 ก.ย. 58 6-25 ม.ค. 59
จัดการทดสอบ 29 ต.ค. -1 พ.ย. 58 5-8 มี.ค. 59
ประกาศผลสอบ 12 ม.ค. 59 12 เม.ย. 59

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ

 

กำหนดการการรับสมัครสอบ GAT/PAT  ครั้งที่  1/2559
 

กิจกรรม เปิดระบบ ปิดระบบ
การลงทะเบียนและสมัครสอบ
วันที่  1  กันยายน  2558
เวลา 09.00 น.
วันที่  20  กันยายน  2558
เวลา 23.59 น.
การชำระเงิน
วันที่  1  กันยายน  2558
เวลา 09.00 น.
วันที่  21  กันยายน  2558
เวลา 20.00 น.
การเลือกสนามสอบ/แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
วันที่  1  กันยายน  2558
เวลา 09.00 น.
วันที่  22  กันยายน  2558
เวลา 23.59 น.
***ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบคุณสมบัติ  กรอกข้อมูลตามระบบให้ถูกต้อง  และดำเนินการให้ครบทุกขั้นตอนของการสมัครสอบ
และภายในระยะเวลาที่กำหนด  มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์สอบ***
เนื่องจากธนาคารไทยพาณิชย์ไม่สามารถให้บริการเป็นผู้แทนของสถาบันทดสอบฯ ในการออกใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี ตามกฎหมายรัษฎากร ผู้สมัครสอบสามารถชำระเงินค่าสมัครสอบผ่านผู้รับชำระเงินได้เฉพาะธนาคารกรุงไทย และเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขาทั่วประเทศเท่านั้น