GAT/PAT

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ในการประชุมสามัญ ทปอ. ครั้งที่  3/2559 เมื่อวันที่  19  มิถุนายน  2559  เห็นชอบกำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  โดยกำหนดการรับสมัครสอบ  การทดสอบ และการประกาศผลสอบ GAT/PAT  ดังนี้

ครั้งการสอบ รับสมัคร วันสอบ ประกาศผลสอบ
ครั้งที่  1/2560 10 – 29 สิงหาคม 2559 29 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน  2559 15  ธันวาคม 2559
ครั้งที่  2/2560 7 – 26 ธันวาคม 2559 11 – 14 มีนาคม 2560 20 เมษายน  2560


 

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ