GAT/PAT

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ในการประชุมสามัญ ทปอ. ครั้งที่  3/2559 เมื่อวันที่  19  มิถุนายน  2559  เห็นชอบกำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  โดยกำหนดการรับสมัครสอบ  การทดสอบ และการประกาศผลสอบ GAT/PAT  ดังนี้

ครั้งการสอบ รับสมัคร วันสอบ ประกาศผลสอบ
ครั้งที่  1/2560 10 – 29 สิงหาคม 2559 29 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน  2559 15  ธันวาคม 2559
ครั้งที่  2/2560 7 – 26 ธันวาคม 2559 11 – 14 มีนาคม 2560 20 เมษายน  2560

 

กำหนดการการรับสมัครสอบ GAT/PAT  ครั้งที่  2/2560

กิจกรรม เปิดระบบ ปิดระบบ
การลงทะเบียนและสมัครสอบ
วันที่  7  ธันวาคม  2559
เวลา 09.00 น.
วันที่  26 ธันวาคม  2559
เวลา 23.59 น.
การชำระเงิน
วันที่  7  ธันวาคม  2559
เวลา 09.00 น.
วันที่  27 ธันวาคม  2559
เวลา 20.00 น.
 
ผู้สมัครสอบต้องศึกษาประกาศการรับสมัครสอบ  ตรวจสอบคุณสมบัติ  กรอกข้อมูลตามขั้นตอนในระบบให้ถูกต้อง  และดำเนินการให้ครบทุกขั้นตอนของการสมัครสอบภายในระยะเวลาที่ประกาศ สทศ. กำหนด  มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์สอบ

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ