รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง


วันที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
13 พ.ย. 2561 ประกาศเผยแพร่แผน เรื่อง จัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ฯ โครงการพัฒนาระบบการทดสอบทางการศึกษาแบบดิจิทัลฯ 2 ครั้ง
129.15 KB
8 พ.ย. 2561 ประกาศเผยแพร่แผน เรื่อง จ้างพิมพ์คู่มือ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2561 สำหรับกรรมการคุมสอบ 14 ครั้ง
135.08 KB
8 พ.ย. 2561 ประกาศเผยแพร่แผน เรื่อง จ้างพิมพ์คู่มือ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2561 สำหรับหัวหน้าสนามสอบและกรรมการกลาง 16 ครั้ง
136.11 KB
3 ต.ค. 2561 ประกาศเผยแพร่แผน เรื่อง จ้างให้บริการสายสัญญาณ (Leased Line) สำหรับระบบศูนย์ข้อมูลสำรอง (DR-Site) ปีงบประมาณ 2562 42 ครั้ง
124.39 KB
3 ต.ค. 2561 ประกาศเผยแพร่แผน เรื่อง จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กร (E-Office) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 35 ครั้ง
130.68 KB
28 ก.ย. 2561 ประกาศเผยแพร่แผน เรื่อง จ้างเหมาบริการรถยนต์พร้อมพนักงานขับรถ สำหรับส่วนกลางของ สทศ. ประจำปีงบประมาณ 2562 31 ครั้ง
116.11 KB
28 ก.ย. 2561 ประกาศเผยแพร่แผน เรื่อง จัดซื้ออุปกรณ์ Load Balance สำหรับโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2562 29 ครั้ง
312.93 KB
18 ก.ย. 2561 ประกาศเผยแพร่แผน เรื่อง จ้างเหมาบริการสัญญาณสื่อสารฯ อินเตอร์เนต สำหรับใช้ในสำนักงาน ปีงบประมาณ 2562 43 ครั้ง
370.38 KB
12 ก.ย. 2561 ประกาศเผยแพร่แผน เรื่อง จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารพร้อมพนักงานขับรถสำหรับใช้ส่วนกลาง ปีงบประมาณ 2562 36 ครั้ง
291.39 KB
16 ส.ค. 2561 ประกาศเผยแพร่แผน เรื่อง จ้างจัดทำข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อรองรับการทดสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2561 59 ครั้ง
164.38 KB