ประกาศ สทศ.


วันที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
24 ส.ค. 2559 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 662 ครั้ง
323.9 KB
17 มี.ค. 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการจัดสอบรอบพิเศษกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย การทดสอบ O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2558
26 ก.พ. 2559 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการจัดสอบรอบพิเศษกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย การทดสอบ O-NET ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2558
25 ก.พ. 2559 ประกาศ เปลี่ยนแปลงอาคารสอบของสนามสอบโรงเรียนดาราสมุทร จ.ชลบุรี ในการทดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2559 4054 ครั้ง
212.6 KB
30 ต.ค. 2558 ประกาศ การขอหนังสือรับรองผลการทดสอบทางการศึกษา O-NET 21413 ครั้ง
92 KB
30 ต.ค. 2558 ประกาศ การขอหนังสือรับรองผลการทดสอบทางการศึกษา GAT/PAT 10455 ครั้ง
92.47 KB
30 ต.ค. 2558 ประกาศ การขอหนังสือรับรองผลการทดสอบทางการศึกษา วิชาสามัญ 9 วิชา 7104 ครั้ง
90.53 KB
29 ต.ค. 2558 ประกาศ การขอเปลี่ยนแปลงวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2559 9444 ครั้ง
93.59 KB
27 ต.ค. 2558 ประกาศ การยื่นเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559 2431 ครั้ง
194.53 KB
9 ก.ย. 2558 ประกาศ กำหนดการและรายละเอียดในการดำเนินการให้บริการการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2559 15204 ครั้ง
243.67 KB