ประกาศ สทศ.

วันที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
25 ต.ค. 2559 ข้อปฏิบัติสำหรับกรรมการคุมสอบและสนามสอบ 6847 ครั้ง
72.72 KB
25 ต.ค. 2559 ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ 10527 ครั้ง
64.97 KB
24 ส.ค. 2559 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 3722 ครั้ง
323.9 KB
25 ก.พ. 2559 ประกาศ เปลี่ยนแปลงอาคารสอบของสนามสอบโรงเรียนดาราสมุทร จ.ชลบุรี ในการทดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2559 5406 ครั้ง
212.6 KB
30 ต.ค. 2558 ประกาศ การขอหนังสือรับรองผลการทดสอบทางการศึกษา O-NET 23580 ครั้ง
92 KB
30 ต.ค. 2558 ประกาศ การขอหนังสือรับรองผลการทดสอบทางการศึกษา GAT/PAT 11713 ครั้ง
92.47 KB
30 ต.ค. 2558 ประกาศ การขอหนังสือรับรองผลการทดสอบทางการศึกษา วิชาสามัญ 9 วิชา 8159 ครั้ง
90.53 KB
29 ต.ค. 2558 ประกาศ การขอเปลี่ยนแปลงวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2559 10224 ครั้ง
93.59 KB
27 ต.ค. 2558 ประกาศ การยื่นเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559 3046 ครั้ง
194.53 KB
9 ก.ย. 2558 ประกาศ กำหนดการและรายละเอียดในการดำเนินการให้บริการการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2559 16069 ครั้ง
243.67 KB