จัดซื้อจัดจ้าง


วันที่ เรื่อง วันที่ยื่นซอง ดาวน์โหลด
23 ส.ค. 2560 รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นการสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับดำเนินงานแผนการพัฒนาระบบการตรวจข้อสอบอัตนัย - 65 ครั้ง
45.13 KB
23 ส.ค. 2560 รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นการสอบราคาจ้างพิมพ์และจัดส่ง NIETS News ปีงบประมาณ 2561 - 22 ครั้ง
173.05 KB
17 ส.ค. 2560 สอบราคาจัดจ้างการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการการทดสอบ GAT/PAT และ วิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2561 30 ส.ค. 2560 128 ครั้ง
109.99 KB
11 ส.ค. 2560 สอบราคาจ้างพิมพ์และจัดส่ง NIETS News ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 22 ส.ค. 2560 128 ครั้ง
119.1 KB
4 ส.ค. 2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 10 รายการ 11 ส.ค. 2560 179 ครั้ง
519.95 KB
2 ส.ค. 2560 จัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับดำเนินงานแผนการพัฒนาระบบการตรวจข้อสอบอัตนัยด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 10 ส.ค. 2560 75 ครั้ง
713.09 KB
25 ก.ค. 2560 รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นการสอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายฯ สำหรับรองรับการขยายพื้นที่ของ สทศ. - 32 ครั้ง
43.69 KB
17 ก.ค. 2560 สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายสำหรับรองรับการขยายพื้นที่ของ สทศ. 24 ก.ค. 2560 80 ครั้ง
107.56 KB
23 พ.ค. 2560 ประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุง พัฒนาระบบศูนย์ข้อมูล (Data Center) และระบบสำรอง และกู้คืน สารสนเทศจากภัยพิบัติ (Disaster and Recovery Site) 9 มิ.ย. 2560 112 ครั้ง
67.46 KB
9 พ.ค. 2560 (ปรับปรุงร่าง) โครงการปรับปรุง พัฒนาระบบศูนย์ข้อมูล และระบบสำรองและกู้คืนสารสนเทศจากภัยพิบัติ - 103 ครั้ง
147.31 KB