ผลการจัดซื้อจัดจ้าง


วันที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
22 มิ.ย. 2561 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบฯ 51 ครั้ง
94.63 KB
19 มิ.ย. 2561 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 40 ครั้ง
394.88 KB
12 มิ.ย. 2561 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ปรับเทียบคะแนนผลการทดสอบ O-NET 68 ครั้ง
68.38 KB
28 พ.ค. 2561 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำต้นฉบันวีดิทัศน์ การทดสอบ N-NET ครั้งที่ 1, V-NET, I-NET, B-NET ปีการศึกษา 2561 80 ครั้ง
68.3 KB
11 พ.ค. 2561 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบุคลากรช่วยปฏิบัติงานโครงการการพัฒนาระบบการทดสอบทางการศึกษาแบบดิจิทัล นายภานุพงศ์ ใหม่ต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 80 ครั้ง
140.62 KB
11 พ.ค. 2561 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบุคลากรช่วยปฏิบัติงานโครงการการพัฒนาระบบการทดสอบทางการศึกษาแบบดิจิทัล นายจิรวิทย์ เต็มราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 79 ครั้ง
188 KB
30 เม.ย. 2561 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบันทึกผลข้อมูลและประมวลผลข้อมูลแบบสอบถามการวิจัย เรื่องการศึกษาสภาพการบริหารการทดสอบของศูนย์สอบและสนามสอบ 65 ครั้ง
69.48 KB
25 เม.ย. 2561 ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างทำวิจัยโครงการพัฒนาระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 ครั้ง
184.17 KB
6 มี.ค. 2561 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงเว็บไซต์สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 194 ครั้ง
165.5 KB
5 มี.ค. 2561 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการตรวจกระดาษคำตอบการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2561 20 ครั้ง
63.54 KB