ผลการจัดซื้อจัดจ้าง


วันที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
9 ต.ค. 2560 ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ของสำนักงานและระบบสำรองกู้คืนสารสนเทศจากภัยพิบัติ ประจำปี 2561 21 ครั้ง
267.37 KB
6 ต.ค. 2560 ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการสัญญาณ (Leased Line) สำหรับศูนย์ข้อมูลสำรอง ปีงบประมาณ 2561 16 ครั้ง
83.32 KB
29 ก.ย. 2560 ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารองค์กร (E-Office) ประจำปีงบประมาณ 2561 29 ครั้ง
80.78 KB
29 ก.ย. 2560 ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการสัญญาณการสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต Leased Line ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 32 ครั้ง
81.02 KB
14 ก.ย. 2560 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ GAT/PAT และ วิชาสามัญ 9 วิชา ปีงบประมาณ 2561 96 ครั้ง
218.82 KB
4 ก.ย. 2560 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์และจัดส่ง NIETS News ประจำปีงบประมาณ 2561 111 ครั้ง
61.42 KB
23 ส.ค. 2560 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับดำเนินงานแผนการพัฒนาระบบการตรวจอัตนัย 96 ครั้ง
498.62 KB
1 ส.ค. 2560 ผู้ชนะการสอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายฯ สำหรับรองรับการขยายพื้นที่ของ สทศ. 84 ครั้ง
78.92 KB
19 ก.ค. 2560 ผลการพิจารณางานจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินคุณลักษณะอังพึงประสงค์รอบด้านฯ 27 ครั้ง
96.15 KB
9 ธ.ค. 2559 ผู้ชนะการสอบราคาจ้างพิมพ์คู่มือ N-NET 661 ครั้ง
381.92 KB