ผลการจัดซื้อจัดจ้าง


วันที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
17 ส.ค. 2561 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนายกผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาแห่งชาติ O-NET B-NET ประจำปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 4)
17 ส.ค. 2561 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครู ด้านการนำผลการทดสอบ O-NET ไปสู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 21 ครั้ง
83.47 KB
16 ส.ค. 2561 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินงานการตรวจกระดาษคำตอบ N-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 64 ครั้ง
195.65 KB
10 ส.ค. 2561 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนส่งแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ N-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 62 ครั้ง
87.26 KB
2 ส.ค. 2561 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ เอกสารจัดสอบ สำหรับการทดสอบ N-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 69 ครั้ง
253.63 KB
18 ก.ค. 2561 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาดำเนินงานโครงการประเมินผลการดำเนินงานของ สทศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 52 ครั้ง
18.48 KB
22 มิ.ย. 2561 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบฯ 151 ครั้ง
94.63 KB
19 มิ.ย. 2561 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 104 ครั้ง
394.88 KB
12 มิ.ย. 2561 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ปรับเทียบคะแนนผลการทดสอบ O-NET 159 ครั้ง
68.38 KB
28 พ.ค. 2561 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำต้นฉบันวีดิทัศน์ การทดสอบ N-NET ครั้งที่ 1, V-NET, I-NET, B-NET ปีการศึกษา 2561 166 ครั้ง
68.3 KB