การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง


วันที่ เลขที่อ้างอิง ราคากลาง ดาวน์โหลด
20 ต.ค. 2559 ยศ(สส)36/2559 จ้างพิมพ์พร้อมจัดส่งวารสาร NIETS News ประจำปีงบประมาณ 2560 14 ครั้ง
72.16 KB
29 ก.ย. 2559 59PS00320 จ้างพิมพ์คู่มือการจัดสอบ N-NET ครั้งที่ 1/2559 ระดับสนามสอบ 37 ครั้ง
38.38 KB
29 ก.ย. 2559 59CS00073 จ้างวินิจฉัยผลการทดสอบระดับชาติและข้อเสนอเชิงนโยบายในการใช้ผลการทดสอบระดับชาติ เพื่อพัฒนาผู้เรียน 29 ครั้ง
50.99 KB
29 ก.ย. 2559 59CS00072 จ้างขนส่งแบบทดสอบและกระดาษคำตอบ N-NET ครั้งที่ 1 -59 32 ครั้ง
38.4 KB
29 ก.ย. 2559 59PS00323 จ้างขนส่งเอกสารจัดสอบและคู่มือ N-NET ครั้งที่ 1 -59 28 ครั้ง
38.34 KB
29 ก.ย. 2559 59PO00092 จัดซื้อหนังสือแบบเรียนสำหรับการสร้างพัฒนากลั่นกรองข้อสอบ O-NET 34 ครั้ง
42.63 KB
29 ก.ย. 2559 59PO00108 - 109 จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์สำหรับใช้ในห้องประชุม สทศ.ชั้น 38 31 ครั้ง
42.55 KB
29 ก.ย. 2559 59CS00075 จ้างพิมพ์กระดาษคำตอบ โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 30 ครั้ง
51.83 KB
29 ก.ย. 2559 59CS00074 จ้างขนส่งและรับแบบทดสอบ กระดาษคำตอบเอกสารจัดสอบ โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 32 ครั้ง
52.29 KB
18 ส.ค. 2559 59PO00087 จัดซื้อ Software สำหรับงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 80 ครั้ง
42.01 KB