การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง


วันที่ เลขที่อ้างอิง ราคากลาง ดาวน์โหลด
18 ส.ค. 2559 59PO00087 จัดซื้อ Software สำหรับงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 42 ครั้ง
42.01 KB
18 ส.ค. 2559 59CS00066 จ้างพิมพ์กระดาษคำตอบ N-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 53 ครั้ง
40.91 KB
18 ส.ค. 2559 59PS00322 จ้างพิมพ์โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ V-NET ปีการศึกษา 2559 49 ครั้ง
40.62 KB
18 ส.ค. 2559 59CS00066 จ้างพิมพ์แบบทดสอบ N-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 42 ครั้ง
40.82 KB
18 ส.ค. 2559 59CS00065 จ้างพิมพ์เอกสารจัดสอบ N-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 44 ครั้ง
40.71 KB
18 ส.ค. 2559 59PS00311 จ้างทำฐานข้อมูลและออกเลขที่นั่งสอบ N-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 46 ครั้ง
38.46 KB
2 ส.ค. 2559 - จ้างทำความสะอาดฐานข้อมูล (Data Cleansing) ปงบประมาณ 2559 70 ครั้ง
41.56 KB
1 ก.ค. 2559 - จ้างพิมพ์และบรรจุโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 71 ครั้ง
40.77 KB
1 ก.ค. 2559 - จัดซื้อตู้วางหนังสือห้องสมุด เพื่อปรับปรุงห้องสมุดสถาบันฯ 60 ครั้ง
49.78 KB
3 มิ.ย. 2559 59PS00215 จ้างทำหลักสูตรและการฝึกอบรมการสร้างและการตรวจข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย 116 ครั้ง
51.3 KB