การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง


วันที่ เลขที่อ้างอิง ราคากลาง ดาวน์โหลด
19 ธ.ค. 2561 - จ้างผลิตแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ เอกสารจัดสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2561 31 ครั้ง
73.88 KB
27 พ.ย. 2561 - จ้างขนส่งวีดิทัศน์ คู่มือ เอกสารจัดสอบ และเอกสารอื่นๆ O-NET ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2561 22 ครั้ง
83.08 KB
27 พ.ย. 2561 - จ้างขนส่งแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ เอกสารจัดสอบ I-NET ปีการศึกษา 2561 22 ครั้ง
68.66 KB
23 พ.ย. 2561 - จ้างขนส่งแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ V-NET ปีการศึกษา 2561 24 ครั้ง
74 KB
21 พ.ย. 2561 - จ้างผลิตแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ เอกสารจัดสอบ N-NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561 23 ครั้ง
65.66 KB
13 พ.ย. 2561 - จัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ โครงการพัฒนาระบบการทดสอบทางการศึกษาแบบดิจิทัล 35 ครั้ง
92.04 KB
12 พ.ย. 2561 - จ้างทำสำเนาวิดีทัศน์การทดสอบ O-NET ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2561 27 ครั้ง
88.11 KB
9 พ.ย. 2561 - จ้างพิมพ์คู่มือ การทดสอบ O-NET ป.6 ม.3 สำหรับกรรมการคุมสอบ 29 ครั้ง
87.33 KB
9 พ.ย. 2561 - จ้างพิมพ์คู่มือ การทดสอบ O-NET ป.6 ม.3 สำหรับหัวหน้าสนามสอบและกรรมการกลาง 26 ครั้ง
90.17 KB
6 พ.ย. 2561 - จ้างผลิตแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ เอกสารจัดสอบ การจัดสอบ I-NET ปีการศึกษา 2561 32 ครั้ง
70.54 KB