การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง


วันที่ เลขที่อ้างอิง ราคากลาง ดาวน์โหลด
17 ส.ค. 2560 - ราคากลางจัดจ้างการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการการทดสอบ GAT/PAT และ วิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2561 4 ครั้ง
76.21 KB
11 ส.ค. 2560 - ราคากลางจ้างพิมพ์และจัดส่ง NIETS News ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 18 ครั้ง
83.62 KB
4 ส.ค. 2560 - จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 10 รายการ 11 ครั้ง
44.06 KB
2 ส.ค. 2560 - จัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับดำเนินงานแผนการพัฒนาระบบการตรวจข้อสอบอัตนัยด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 14 ครั้ง
45.7 KB
17 ก.ค. 2560 - ราคากลางจัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายสำหรับรองรับการขยายพื้นที่ของ สทศ. 25 ครั้ง
78.71 KB
20 มิ.ย. 2560 60PS00258 จ้างพิมพ์และบรรจุโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ O-NET ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 21 ครั้ง
57.83 KB
1 มิ.ย. 2560 60CS00086 จ้างผู้ตรวจสอบบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 15 ครั้ง
57.56 KB
28 เม.ย. 2560 60PS00216 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อช่วยปฏิบัติงาน 20 ครั้ง
41.27 KB
31 มี.ค. 2560 60PS00181 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถประจำตำแหน่ง ตั้งแต่ 1 เม.ย.60-30 ก.ย.60 17 ครั้ง
53.55 KB
27 มี.ค. 2560 60CS00084 จัดจ้างปรับปรุงพื้นที่พร้อมออกแบบพื้นที่ ชั้น 38 โซน CDE อาคารพญาไท พลาซ่า เพื่อใช้ในการทำงาน 19 ครั้ง
53.96 KB