การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง


วันที่ เลขที่อ้างอิง ราคากลาง ดาวน์โหลด
17 ส.ค. 2560 - จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการการทดสอบ GAT/PAT และ วิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2561 31 ครั้ง
76.21 KB
11 ส.ค. 2560 - จ้างพิมพ์และจัดส่ง NIETS News ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 43 ครั้ง
83.62 KB
4 ส.ค. 2560 - จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 10 รายการ 33 ครั้ง
44.06 KB
2 ส.ค. 2560 - จัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับดำเนินงานแผนการพัฒนาระบบการตรวจข้อสอบอัตนัยด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 33 ครั้ง
45.7 KB
1 ส.ค. 2560 60PS00284 จ้างขนส่งเอกสารจัดสอบ วีดิทัศน์ คู่มือการจัดสอบฯ สำหรับการทดสอบ N-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560 10 ครั้ง
57.88 KB
1 ส.ค. 2560 60PS00281 จ้างพิมพ์พร้อมออกแบบคู่มือการจัดสอบ N-NET ครั้งที่ 1 สำหรับสนามสอบและกรรมการคุมสอบ ปีการศึกษา 2560 7 ครั้ง
57.76 KB
17 ก.ค. 2560 - จัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายสำหรับรองรับการขยายพื้นที่ของ สทศ. 50 ครั้ง
78.71 KB
11 ก.ค. 2560 60CS00090 จ้างพิมพ์เอกสารจัดสอบ สำหรับการทดสอบ N-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560 8 ครั้ง
57.84 KB
11 ก.ค. 2560 60CS00089 จ้างพิมพ์กระดาษคำตอบ สำหรับการทดสอบ N-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560 0 ครั้ง
11 ก.ค. 2560 60CS00091 จ้างพิมพ์แบบทดสอบ สำหรับการทดสอบ N-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560 7 ครั้ง
57.82 KB