การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง


วันที่ เลขที่อ้างอิง ราคากลาง ดาวน์โหลด
30 พ.ค. 2561 - โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 11 ครั้ง
68.55 KB
10 พ.ค. 2561 - จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำรายงานการประเมินผลการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 10 ครั้ง
806.82 KB
7 พ.ค. 2561 - จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ปรับเทียบคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 13 ครั้ง
96.28 KB
6 ธ.ค. 2560 - จัดจ้างขนส่งวีดิทัศน์ คู่มือจัดการทดสอบ O-NET ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2560 และปฏิทิน สทศ. 68 ครั้ง
86.8 KB
17 พ.ย. 2560 - จ้างจัดทำสำเนาวีดิทัศน์สำหรับการจัดสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2560 147 ครั้ง
43.26 KB
3 พ.ย. 2560 - จ้างพิมพ์คู่มือจัดสอบ O-NET ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2560 สำหรับกรรมการคุมสอบ 170 ครั้ง
43.18 KB
31 ต.ค. 2560 - จ้างพิมพ์คู่มือจัดสอบ O-NET ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2560 สำหรับหัวหน้าสนามสอบและกรรมการกลาง 155 ครั้ง
79.39 KB
20 ต.ค. 2560 - จ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่ 142 ครั้ง
21.57 KB
19 ต.ค. 2560 - จ้างจัดพิมพ์ปฏิทินและ สคส. พร้อมจัดส่ง ประจำปี พ.ศ. 2561 158 ครั้ง
130.76 KB
6 ต.ค. 2560 - จัดซื้อราคาซื้อดินสอ 2B และยางลบดินสอ สำหรับการทดสอบ O-NET ชั้น ป.6 และการทดสอบ I-NET ต้อนต้น ปีการศึกษา 2560 171 ครั้ง
86.47 KB