การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง


วันที่ เลขที่อ้างอิง ราคากลาง ดาวน์โหลด
6 ธ.ค. 2560 จัดจ้างขนส่งวีดิทัศน์ คู่มือจัดการทดสอบ O-NET ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2560 และปฏิทิน สทศ. 52 ครั้ง
86.8 KB
17 พ.ย. 2560 - จ้างจัดทำสำเนาวีดิทัศน์สำหรับการจัดสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2560 131 ครั้ง
43.26 KB
3 พ.ย. 2560 - จ้างพิมพ์คู่มือจัดสอบ O-NET ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2560 สำหรับกรรมการคุมสอบ 152 ครั้ง
43.18 KB
31 ต.ค. 2560 - จ้างพิมพ์คู่มือจัดสอบ O-NET ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2560 สำหรับหัวหน้าสนามสอบและกรรมการกลาง 140 ครั้ง
79.39 KB
20 ต.ค. 2560 - จ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่ 128 ครั้ง
21.57 KB
19 ต.ค. 2560 - จ้างจัดพิมพ์ปฏิทินและ สคส. พร้อมจัดส่ง ประจำปี พ.ศ. 2561 149 ครั้ง
130.76 KB
6 ต.ค. 2560 - จัดซื้อราคาซื้อดินสอ 2B และยางลบดินสอ สำหรับการทดสอบ O-NET ชั้น ป.6 และการทดสอบ I-NET ต้อนต้น ปีการศึกษา 2560 156 ครั้ง
86.47 KB
26 ก.ย. 2560 - จ้างบริการสัญญาณ (Leased Line) สำหรับศูนย์ข้อมูลสำรอง ปีงบประมาณ 2561 141 ครั้ง
82.25 KB
20 ก.ย. 2560 - จัดจ้างบริการสัญญาณการสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบ Leased Line ขนาด 50Mb ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 131 ครั้ง
45.82 KB
18 ก.ย. 2560 - จัดจ้างบำรุงรักษา (E-Office) ปีงบประมาณ พ.ศ 2561 163 ครั้ง
79.6 KB