การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง


วันที่ เลขที่อ้างอิง ราคากลาง ดาวน์โหลด
25 ต.ค. 2561 - จัดซื้อดินสอดำ 2B และยางลบดินสอ สำหรับการสอบ O-NET ป.6 และ I-NET ตอนต้น ปีการศึกษา 2561 25 ครั้ง
84.36 KB
3 ต.ค. 2561 - จ้างเหมาบริการเช่ารถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถสาหรับใช้ส่วนกลางของ สทศ.ปีงบประมาณ 2562 34 ครั้ง
78.66 KB
3 ต.ค. 2561 - จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศฯ (E-Office) ปีงบประมาณ 62 26 ครั้ง
82.53 KB
3 ต.ค. 2561 - จ้างให้บริการสายสัญญาณ (Leased Line) สำหรับระบบศูนย์ข้อมูลสำรอง (DR-Site) ปีงบประมาณ 2562 33 ครั้ง
84.89 KB
28 ก.ย. 2561 - จัดซื้ออุปกรณ์ Load Balance สำหรับโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2562 30 ครั้ง
82.98 KB
20 ก.ย. 2561 - จ้างจัดทำฐานข้อมูล O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2561 32 ครั้ง
89.92 KB
12 ก.ย. 2561 - จ้างเหมาบริการเช่ารถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถ สำหรับใช้ส่วนกลางของ สทศ. ประจำปีงบประมาณ 2562 38 ครั้ง
78.85 KB
4 ก.ย. 2561 - การพัฒนาเครื่องมือวัดการรู้เรื่องภาษาไทยด้านการอ่าน (Reading Literacy) 35 ครั้ง
338.01 KB
6 ส.ค. 2561 - จ้างทำข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อรองรับการทดสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2561 48 ครั้ง
64.79 KB
24 ก.ค. 2561 - จ้างขนส่งแบบทดสอบและกระดาษคำตอบ N-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 57 ครั้ง
53.16 KB