การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง


วันที่ เลขที่อ้างอิง ราคากลาง ดาวน์โหลด
12 ก.ย. 2561 - จ้างเหมาบริการเช่ารถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถ สำหรับใช้ส่วนกลางของ สทศ. ประจำปีงบประมาณ 2562 4 ครั้ง
78.85 KB
4 ก.ย. 2561 - การพัฒนาเครื่องมือวัดการรู้เรื่องภาษาไทยด้านการอ่าน (Reading Literacy) 4 ครั้ง
338.01 KB
6 ส.ค. 2561 - จ้างทำข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อรองรับการทดสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2561 17 ครั้ง
64.79 KB
24 ก.ค. 2561 - จ้างขนส่งแบบทดสอบและกระดาษคำตอบ N-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 29 ครั้ง
53.16 KB
12 ก.ค. 2561 - จ้างดำเนินการพิมพ์แบบทดสอบ กระดาษคำตอบ และเอกสารจัดสอบ N-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 26 ครั้ง
81.75 KB
30 พ.ค. 2561 - โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 43 ครั้ง
68.55 KB
10 พ.ค. 2561 - จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำรายงานการประเมินผลการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 47 ครั้ง
806.82 KB
7 พ.ค. 2561 - จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ปรับเทียบคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 53 ครั้ง
96.28 KB
6 ธ.ค. 2560 - จัดจ้างขนส่งวีดิทัศน์ คู่มือจัดการทดสอบ O-NET ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2560 และปฏิทิน สทศ. 105 ครั้ง
86.8 KB
17 พ.ย. 2560 - จ้างจัดทำสำเนาวีดิทัศน์สำหรับการจัดสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2560 224 ครั้ง
43.26 KB