การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง


วันที่ เลขที่อ้างอิง ราคากลาง ดาวน์โหลด
23 พ.ย. 2559 - จ้างพิมพ์พร้อมออกแบบคู่มือการจัดสอบ N-NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559 114 ครั้ง
40.76 KB
23 พ.ย. 2559 - จ้างพิมพ์พร้อมออกแบบคู่มือการจัดสอบ V-NET ปีการศึกษา 2559 120 ครั้ง
40.73 KB
18 พ.ย. 2559 - จ้างทำสำเนาวีดิทัศน์การสอบO-NET ป.6 ม.3 ม.6 108 ครั้ง
40.72 KB
18 พ.ย. 2559 - จ้างพิมพ์คู่มือจัดสอบ O-NET ม.6 117 ครั้ง
40.67 KB
18 พ.ย. 2559 - จ้างพิมพ์คู่มือจัดสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 สำหรับกรรมการคุมสอบ 123 ครั้ง
40.87 KB
18 พ.ย. 2559 - จ้างพิมพ์คู่มือจัดสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 สำหรับสนามสอบและกรรมการกลาง 106 ครั้ง
41.06 KB
7 พ.ย. 2559 - ซื้อดินสอ 2B และยางลบดินสอ จำนวน 830,000 ชุด สำหรับการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และการทดสอบ I-NET ระดับต้น 123 ครั้ง
41.04 KB
1 พ.ย. 2559 - จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการสถาบันทดสอบฯ 122 ครั้ง
43.85 KB
28 ต.ค. 2559 60CS00021 จ้างพิมพ์แบบทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2560 30 ครั้ง
57.06 KB
28 ต.ค. 2559 60CS00023 จ้างพิมพ์เอกสารจัดสอบและอุปกรณ์จัดสอบ วิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2560 31 ครั้ง
57.49 KB