การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง


วันที่ เลขที่อ้างอิง ราคากลาง ดาวน์โหลด
6 ต.ค. 2560 จัดซื้อราคาซื้อดินสอ 2B และยางลบดินสอ สำหรับการทดสอบ O-NET ชั้น ป.6 และการทดสอบ I-NET ต้อนต้น ปีการศึกษา 2560 2 ครั้ง
86.47 KB
26 ก.ย. 2560 จ้างบริการสัญญาณ (Leased Line) สำหรับศูนย์ข้อมูลสำรอง ปีงบประมาณ 2561 2 ครั้ง
82.25 KB
20 ก.ย. 2560 - จัดจ้างบริการสัญญาณการสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบ Leased Line ขนาด 50Mb ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 9 ครั้ง
45.82 KB
18 ก.ย. 2560 - จัดจ้างบำรุงรักษา (E-Office) ปีงบประมาณ พ.ศ 2561 10 ครั้ง
79.6 KB
13 ก.ย. 2560 - จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ฯ และระบบสำรองกู้คืนสารสนเทศ 2 ครั้ง
84.51 KB
17 ส.ค. 2560 - จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการการทดสอบ GAT/PAT และ วิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2561 41 ครั้ง
76.21 KB
11 ส.ค. 2560 - จ้างพิมพ์และจัดส่ง NIETS News ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 52 ครั้ง
83.62 KB
4 ส.ค. 2560 - จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 10 รายการ 42 ครั้ง
44.06 KB
2 ส.ค. 2560 - จัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับดำเนินงานแผนการพัฒนาระบบการตรวจข้อสอบอัตนัยด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 53 ครั้ง
45.7 KB
1 ส.ค. 2560 60PS00284 จ้างขนส่งเอกสารจัดสอบ วีดิทัศน์ คู่มือการจัดสอบฯ สำหรับการทดสอบ N-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560 19 ครั้ง
57.88 KB