การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง


วันที่ เลขที่อ้างอิง ราคากลาง ดาวน์โหลด
23 พ.ย. 2559 - จ้างพิมพ์พร้อมออกแบบคู่มือการจัดสอบ N-NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559 83 ครั้ง
40.76 KB
23 พ.ย. 2559 - จ้างพิมพ์พร้อมออกแบบคู่มือการจัดสอบ V-NET ปีการศึกษา 2559 83 ครั้ง
40.73 KB
18 พ.ย. 2559 - จ้างทำสำเนาวีดิทัศน์การสอบO-NET ป.6 ม.3 ม.6 74 ครั้ง
40.72 KB
18 พ.ย. 2559 - จ้างพิมพ์คู่มือจัดสอบ O-NET ม.6 84 ครั้ง
40.67 KB
18 พ.ย. 2559 - จ้างพิมพ์คู่มือจัดสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 สำหรับกรรมการคุมสอบ 87 ครั้ง
40.87 KB
18 พ.ย. 2559 - จ้างพิมพ์คู่มือจัดสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 สำหรับสนามสอบและกรรมการกลาง 75 ครั้ง
41.06 KB
7 พ.ย. 2559 - ซื้อดินสอ 2B และยางลบดินสอ จำนวน 830,000 ชุด สำหรับการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และการทดสอบ I-NET ระดับต้น 88 ครั้ง
41.04 KB
1 พ.ย. 2559 - จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการสถาบันทดสอบฯ 88 ครั้ง
43.85 KB
20 ต.ค. 2559 60PS00040 จ้างทำต้นฉบับ DVD การจัดสอบ I-NET N-NET B-NET และ V-NET 80 ครั้ง
51.21 KB
20 ต.ค. 2559 ยศ(สส)36/2559 จ้างพิมพ์พร้อมจัดส่งวารสาร NIETS News ประจำปีงบประมาณ 2560 104 ครั้ง
72.16 KB