การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง


วันที่ เลขที่อ้างอิง ราคากลาง ดาวน์โหลด
24 ก.พ. 2560 60CS00071 จ้างตรวจกระดาษคำตอบ O-NET (ม.3) ปีการศึกษา 2559 1 ครั้ง
41.85 KB
15 ก.พ. 2560 - จ้างบุคคลภายนอก เพื่อดำเนินการตรวจกระดาษคำตอบ วิชา GAT ตอนที่ 1 ในการทดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2559 0 ครั้ง
41.53 KB
10 ก.พ. 2560 60CS00070 จ้างตรวจกระดาษคำตอบ N-NET ครั้งที่ 2/2559 1 ครั้ง
41.75 KB
10 ก.พ. 2560 60CS00070 จ้างตรวจกระดาษคำตอบ I-NET ปีการศึกษา 2559 0 ครั้ง
41.79 KB
7 ก.พ. 2560 60PS00173 จัดจ้างขนส่งรับกระดาษคำตอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2560 1 ครั้ง
53.31 KB
31 ม.ค. 2560 60PS00145 จัดจ้างขนส่งแบบทดสอบและกระดาษคำตอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2560 ให้ศูนย์สอบ 18 แห่ง 1 ครั้ง
53.63 KB
27 ม.ค. 2560 60PO00040,41,42 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในงานตรวจข้อสอบอัตนัย ฯ เพิ่มเติม 2 ครั้ง
57.11 KB
20 ม.ค. 2560 60PS00145 จัดจ้างขนส่งคู่มือและเอกสารจัดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2560 1 ครั้ง
53.34 KB
5 ม.ค. 2560 60CS00061 จัดจ้างพิมพ์และบรรจุกระดาษคำตอบในการทดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2560 1 ครั้ง
53.44 KB
5 ม.ค. 2560 60CS00060 จัดจ้างพิมพ์และบรรจุกระดาษคำตอบในการทดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2560 0 ครั้ง
53.31 KB