การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง


วันที่ เลขที่อ้างอิง ราคากลาง ดาวน์โหลด
17 ก.ค. 2560 - ราคากลางจัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายสำหรับรองรับการขยายพื้นที่ของ สทศ. 12 ครั้ง
78.71 KB
20 มิ.ย. 2560 60PS00258 จ้างพิมพ์และบรรจุโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ O-NET ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 7 ครั้ง
57.83 KB
1 มิ.ย. 2560 60CS00086 จ้างผู้ตรวจสอบบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 2 ครั้ง
57.56 KB
28 เม.ย. 2560 60PS00216 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อช่วยปฏิบัติงาน 7 ครั้ง
41.27 KB
31 มี.ค. 2560 60PS00181 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถประจำตำแหน่ง ตั้งแต่ 1 เม.ย.60-30 ก.ย.60 3 ครั้ง
53.55 KB
27 มี.ค. 2560 60CS00084 จัดจ้างปรับปรุงพื้นที่พร้อมออกแบบพื้นที่ ชั้น 38 โซน CDE อาคารพญาไท พลาซ่า เพื่อใช้ในการทำงาน 7 ครั้ง
53.96 KB
24 ก.พ. 2560 60CS00071 จ้างตรวจกระดาษคำตอบ O-NET (ม.3) ปีการศึกษา 2559 44 ครั้ง
41.85 KB
15 ก.พ. 2560 - จ้างบุคคลภายนอก เพื่อดำเนินการตรวจกระดาษคำตอบ วิชา GAT ตอนที่ 1 ในการทดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2559 45 ครั้ง
41.53 KB
10 ก.พ. 2560 60CS00070 จ้างตรวจกระดาษคำตอบ N-NET ครั้งที่ 2/2559 27 ครั้ง
41.75 KB
10 ก.พ. 2560 60CS00070 จ้างตรวจกระดาษคำตอบ I-NET ปีการศึกษา 2559 29 ครั้ง
41.79 KB