ข่าวประชาสัมพันธ์


ผู้อำนวยการ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ N-NET ปีการศึกษา 2560

15 มิ.ย. 2560 สทศ. จัดการประชุมชี้แจงศูนย์สอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน 76 จังหวัด 77 ศูนย์สอบ เน้นย้ำให้ศูนย์สอบและสนามสอบดำเนินการตามคู่มือและระเบียบการสอบอย่างเคร่งครัด

15 มิ.ย. 2560 15:39 น. อ่านต่อ

ผู้อำนวยการ สทศ. ตรวจเยี่ยมศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

14 มิ.ย. 2560 รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. เยี่ยมศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเยี่ยมชมห้องสอบ E-Testing

15 มิ.ย. 2560 09:21 น. อ่านต่อ

ผู้อำนวยการ สทศ. บรรยายพิเศษเรื่อง “หลักการสร้างข้อสอบและกลั่นกรองข้อสอบ ด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ปีการศึกษา 2560”

12 - 15 มิ.ย. 2560 ผู้อำนวยการ สทศ. บรรยายพิเศษเรื่อง “หลักการสร้างข้อสอบและกลั่นกรองข้อสอบ ด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ปีการศึกษา 2560”

12 มิ.ย. 2560 16:17 น. อ่านต่อ

สทศ.จัดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ครั้งที่ 1/2560 ด้วยระบบ E-Testing

3 มิ.ย. 2560 สทศ.ดำเนินการจัดการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ครั้งที่ 1/2560 ด้วยระบบ E-Testing เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

5 มิ.ย. 2560 14:27 น. อ่านต่อ

สทศ. ศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการของกรมควบคุมมลพิษ

3 พ.ค. 2560 สทศ. ศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการของกรมควบคุมมลพิษ เพื่อนำไปเป็นแนวทางพัฒนาศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารทางราชการของ สทศ.

4 พ.ค. 2560 15:28 น. อ่านต่อ

สทศ. ทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย 13 ฉบับ

สทศ. ทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายในปี พ.ศ. 2560 จำนวน 13 ฉบับ ตามพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. 2558

5 เม.ย. 2560 17:11 น. อ่านต่อ