ข่าวประชาสัมพันธ์

สทศ. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้” จังหวัดสงขลา

20 ธันวาคม 2561 สทศ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้” โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 300 คน จาก 5 จังหวัด ได้แก่ สตูล สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส

21 ธ.ค. 2561 14:50 น. อ่านต่อ

ผอ.สทศ. เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการขยายสนามสอบ และถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจัดการทดสอบด้วยระบบดิจิทัล

10-11 พ.ย. 61 สทศ. ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการขยายสนามสอบและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจัดการทดสอบด้วยระบบดิจิทัล (National Digital Testing) มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 65 คน ณ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

14 พ.ย. 2561 16:21 น. อ่านต่อ

รมว.ศธ. ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจครูที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานการตรวจข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ กพฐ. และผู้อำนวยการ สทศ. ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจครูที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานการตรวจข้อสอบอัตนัย สำหรับครูผู้สอนวิชาภาษาไทย (ภาคกลาง รุ่นที่ 1)

29 ต.ค. 2561 16:49 น. อ่านต่อ

ผู้อำนวยการ สทศ. เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการนำผลสอบ O-NET ไปใช้ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยอริยสัจ 4”

18 ตุลาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการนำผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยอริยสัจ 4” จ.นครศรีธรรมราช

19 ต.ค. 2561 16:34 น. อ่านต่อ

สทศ. จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านพระพุทธศาสนา B-NET กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 1 -14

3 ต.ค. 2561 สทศ. จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านพระพุทธศาสนา B-NET กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 1 - 14 โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี บรรยายพิเศษ ณ โรงแรมเดอะรอยัล เจมส์ รีสอร์ท จ.นครปฐม

5 ต.ค. 2561 09:45 น. อ่านต่อ

สทศ. จัดกิจกรรมจิตอาสา 13 ปี สทศ.

7 ก.ย. 2561 สทศ. ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา “13 ปี สทศ. กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน” ณ โรงเรียนวัดทำใหม่ จ.พระนครศรีอยุธยา

10 ก.ย. 2561 14:32 น. อ่านต่อ

สทศ. จัดกิจกรรมครบรอบ 13 ปี ของการจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

3 ก.ย. 2561 สทศ. จัดกิจกรรมทำบุญวันครบรอบ 13 ปี ของการจัดตั้ง สทศ. ณ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น 36

5 ก.ย. 2561 13:40 น. อ่านต่อ

ผอ.สทศ. เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ จ.บึงกาฬ

20 ส.ค. 61 รศ.ดร. สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในการอบรมพัฒนาสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ โรงแรมบีเค เพลส จังหวัดบึงกาฬ

20 ส.ค. 2561 15:11 น. อ่านต่อ