ข่าวประชาสัมพันธ์

สทศ. ประชุมศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2561 จังหวัดขอนแก่น

3 สิงหาคม 2561 สทศ. ประชุมศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 พร้อมแจ้งปฎิทินการดำเนินงานของ สทศ. เพื่อให้การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติมีความยุติธรรม และโปร่งใส เป็น “ศูนย์สอบสีขาว สนามสอบสีขาว ห้องสอบสีขาว

3 ส.ค. 2561 15:20 น. อ่านต่อ

สทศ. ร่วมกับ สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 8 จัดโครงการอบรมพัฒนาสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ และการยกระดับผลสอบ B-NET และ O-NET ปีการศึกษา 2561 ที่จังหวัดอุดรธานี

สทศ. ร่วมกับ กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 8 จัดโครงการอบรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ และการยกระดับผลการทดสอบ B-NET และ O-NET ปีการศึกษา 2561 ที่จังหวัดอุดรธานี

2 ส.ค. 2561 16:12 น. อ่านต่อ

สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2561 จังหวัดอุดรธานี

2 สิงหาคม 2561 สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ย้ำให้ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยระเบียบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการทดสอบ พ.ศ.2557 อย่างเคร่งครัด

2 ส.ค. 2561 15:13 น. อ่านต่อ

สทศ. จัดประชุมศูนย์สอบและสนามสอบ I-NET ปีการศึกษา 2561

24 กรกฎาคม 2561 สทศ. จัดประชุมศูนย์สอบและสนามสอบ I-NET พร้อมย้ำให้ดำเนินการตามปฏิทินการทำงานและคู่มือการจัดสอบอย่างเคร่งครัด

24 ก.ค. 2561 16:36 น. อ่านต่อ

ผอ.สทศ. บรรยายพิเศษ “การนำผลสอบ O-NET และ B-NET พัฒนาการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2561” ให้แก่สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 5

ผอ.สทศ. บรรยายพิเศษ “การนำผลสอบ O-NET และ B-NET พัฒนาการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2561” ให้แก่สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 5

20 ก.ค. 2561 16:43 น. อ่านต่อ

สทศ. ประชุมศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2561 จังหวัดเชียงใหม่

20 กรกฎาคม 2561 สทศ. ประชุมศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 มีผู้เข้าร่วมประชุมจาก 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน

20 ก.ค. 2561 16:02 น. อ่านต่อ