งานวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุน


วันที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
2 ธ.ค. 2558 การวิจัยและพัฒนาแบบวัดทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ด้านการรู้เท่าทันสื่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 3361 ครั้ง
3.27 MB
5 พ.ย. 2558 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลาม (I-NET) ผ่านวิธีการตัรปิยะฮ :กรณีศึกษาโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสงขลา 2177 ครั้ง
1.35 MB
3 พ.ย. 2558 การพัฒนารูปแบบการวัดและประเมินตามสภาพจริงเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนไทยในศตวรรษที่ ๒๑ 7903 ครั้ง
1.98 MB
3 พ.ย. 2558 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของโรงเรียนและปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนผ่านการวัดผลการเรียนรู้ด้วยคะแนน O-NET 2356 ครั้ง
1.77 MB
3 พ.ย. 2558 การพัฒนารูปแบบการวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 3468 ครั้ง
1.04 MB
2 พ.ย. 2558 การพัฒนามาตรประเมินค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ สำหรับนักเรียนอายุระหว่าง ๑๒-๑๔ ปี 5325 ครั้ง
1.03 MB
2 พ.ย. 2558 การวิจัยและพัฒนากลยุทธ์การนำผลการทดสอบทางการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 1303 ครั้ง
1.8 MB
2 พ.ย. 2558 การนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลาม(I-NET) ไปพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน: กรณีศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาในจังหวัดสตูล 465 ครั้ง
549.26 KB
1 พ.ย. 2558 การนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลาม(I-NET) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมกุมารี สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส 1166 ครั้ง
1.96 MB
21 พ.ย. 2557 การนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน: กรณีศึกษาโรงเรียนธรรมศาสน์วิทยา 2939 ครั้ง
2.28 MB