แนะนำ ผอ. สัมพันธ์


รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์

ภายหลังเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ สทศ. เป็นวาระที่ 2 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ กล่าวว่า "การดำเนินงานของ สทศ. ยังคงมุ่งมั่นปฏิบัติตามพันธกิจทั้ง 7 ข้อ และมีแผนการบริหารงานอย่างชัดเจนในการนำ สทศ.ก้าวสู่ความเป็นสถาบันทดสอบระดับชาติมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล"

อุดมการณ์ในการทำงาน

 • ยึดมั่นในคุณธรรม จงรักภักดีในวิชาชีพ

วิสัยทัศน์การบริหารจัดการ

 • การบริหารจัดการที่มุ่งคุณธรรม ภายใต้วัฒนธรรมคุณภาพ มีทั้ง "คนดีและระบบดี"
 • สร้างพันธมิตรผู้ใช้และเครือข่ายการทดสอบ
 • ชี้นำการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพในทุกระดับและทุกประเภทการศึกษา
 • มุ่งสู่การเป็นสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติมาตรฐานระดับสากล

หลักการบริหาร

 • ยึดหลักกฎหมาย หลักวิชาการ หลักการมีส่วนร่วม หลักความเสมอภาค และหลักความยุติธรรม
 • ส่งเสริมคนดีให้มีโอกาสทำงานและก้าวหน้า
 • เมื่อจะทำงานจะก้าวข้ามความขาดแคลน ทำงานด้วยความตั้งใจและซื่อสัตย์สุจริต

ก้าวต่อไป สทศ.ตั้งเป้าหมายว่า ภายใน 5 ปีข้างหน้า สทศ.จะเทียบเคียงกับ SEAB (SINGAPORE EXAMINATIONS AND ASSESSMENT BOARD) ของประเทศสิงคโปร์ และพัฒนาโครงการคลังข้อสอบ (ITEM BANK) สู่แบบทดสอบมาตรฐาน และระบบ E-TESTING พร้อมทั้งศึกษาวิจัยคู่ขนานกับการทดสอบให้เป็นระบบการทดสอบที่มีคุณภาพและคุณธรรม ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมเร่งจัดทำพระราชบัญญัติการทดสอบทางศึกษาแห่งชาติ ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาสมรรถนะครูอาจารย์ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้แล้วต่อยอดด้วยระบบการรับรอง ITEM WRITER และ MASTER ITEM WRITER พัฒนาโรงเรียนเครือข่ายของ สทศ.รองรับการวัดรอบด้าน มุ่งสู่ความเป็นสถาบันทางวิชาการและวิชาชีพ เป็นแหล่งอ้างอิงระดับชาติและนานาชาติที่เชี่ยวชาญด้านการทดสอบและการประเมินผลทางการศึกษา เพื่อให้คนไทยมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาในทุกระดับและทุกประเภทการศึกษาสู่ระดับสากล

ประวัติ รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ (คณิตศาสตร์ - เคมี) (เกียรตินิยม) (เหรียญทอง) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (พ.ศ.2517)
 • ปริญญาโท คณะครุศาสตร์ (สถิติการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ.2520)
 • ปริญญาเอก การวัดและประเมินผลการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ.2538)
 • Certificate of English Teaching Program (English language and teaching Methodology), University of Canberra, Australia, 1996
 • Certificate of Executive Leadership, Washington state University, USA, 2003
 • International Society For Teacher Education (ISTE) Certificate of Membership, Australia, 1998

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ

 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) (พ.ศ.2551)

รางวัล / เกียรติคุณที่ได้รับ

 • "ศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในวิชาชีพ" จากสมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ.2543)
 • "ศิษย์เก่าดีเด่นด้านการสอน ประจำปี พ.ศ.2550" จากสมาคมศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น (15 ก.ย.2550)
 • "ครูดีเด่นด้านการวิจัย" เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ ปีการศึกษา 2550(16 ม.ค.2551)
 • "ศิษย์เก่าเกียรติยศ" จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ครบรอบ 54 ปี (8 ก.ค.2551)
 • "นักบริหารดีเด่นแห่งปี สาขาส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ประจำปี 2556"จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย

ตำแหน่งงานสำคัญที่ผ่านมา

 • อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
 • กรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 • นายกสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย
 • คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ชุดที่ 2)