กลุ่มงานอำนวยการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปของสถาบัน เป็นกลุ่มงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มงานอื่น ให้มีการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของสถาบัน โดยมีงานที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
  1. งานบริหารงานทั่วไป และงานพัสดุ ได้แก่ งานบริหารทั่วไปดูแลงานประชุมต่างๆ งานธุรการและสารบรรณ งานเลขานุการผู้อำนวยการ งานประชุม งานพัสดุ งานอาคารสถานที่และงานยานพาหนะ
  2. งานการเงินและบัญชี ได้แก่ งานการเงิน และงานบัญชี
  3. งานบริหารงานบุคคล และกฎหมายได้แก่ งานบริหารและพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ งานกฎหมาย
  4. งานอื่นๆ ที่ผู้อำนวยการมอบหมาย

กลุ่มงานอำนวยการ

งานบริหารงานบุคคล

1. นายกาญจนศักดิ์ จารุปาน เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล

งานการเงินและบัญชี

1. นายภาคภูมิ ภู่มณี หัวหน้างานการเงินและบัญชี
2. นางสาวพรทิพย์ ตงเจริญ เจ้าหน้าที่การเงิน
3. นางสาวนัทธิยา ขอสืบ เจ้าหน้าที่การเงิน
4. นางศิริรัตน์ ชัยฤทธิ์ เจ้าหน้าที่บัญชี

งานกฏหมาย

1. นายสมพงษ์ แซ่ตัน นิติกร
2. นางสาวพรทิพย์ โสภาเจริญสกุล นิติกร

งานบริหารงานทั่วไปและพัสดุ

1. นายยงยุทธ รุ่งรอดศักดิ์ชัย หัวหน้างานบริหารทั่วไปและพัสดุ
2. นางสาวรสริน ศิรินันทนาพร เจ้าหน้าที่พัสดุ
3. นางสาวรุ่งสกาว สุจริตกุล เจ้าหน้าที่พัสดุ
4. นางสาวสุมาลี นุ่มโต เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานประชุม)
5. ว่าที่ร.ต.ธัชพล ยุกตะนันท์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานประชุม)
6. นายวิบูลย์ ศุกลสกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
7. นางสาวธิติยา แสงจันทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (เลขานุการผู้อำนวยการ)
8. นางสาวปรารถนา จงฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
9. นางสาวณัฐพร ชาริดา พนักงานทำความสะอาด