กลุ่มงานสารสนเทศและเทคโนโลยีการทดสอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการวางระบบสารสนเทศ การพัฒนาระบบสารสนเทศ การบริหารจัดการระบบสารสนเทศ และการจัดทำระบบปฏิบัติการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสถาบัน ให้มีการดำงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของสถาบันรวมทั้งการวิจัยและพัฒนา โดยมีงานที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

  1. งานบริหารจัดการองค์กรโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่การดูแลระบบงานคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพื้นฐานระบบข้อมูล การรักษาความปลอดภัย รวมถึงการปฏิบัติการตรวจกระดาษคำตอบ การให้บริการสารสนเทศด้านการทดสอบทางการศึกษาทุกระดับทั้งในและต่างประเทศ
  2. งานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการทดสอบ ได้แก่ระบบฐานข้อมูลสถานศึกษา ระบบฐานข้อมูลศูนย์สอบและสนามสอบ ระบบฐานข้อมูลผู้เข้าสอบ ระบบการจัดสอบ ระบบคลังข้อสอบ ระบบตรวจกระดาษคำตอบ ระบบประกาศและจัดส่งผลการสอบ ระบบการวิเคราะห์คะแนนสอบ ระบบบริหารสำนักงานและงาน Website ของสทศ.
  3. งานอื่นๆ ที่ผู้อำนวยการมอบหมาย

กลุ่มงานสารสนเทศและเทคโนโลยีการทดสอบ

1. นายสุกิจ ริ้วพิทักษ์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศและเทคโนโลยีการทดสอบ

งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการทดสอบ

1. นายไตรเทพ สิริสัณห์ หัวหน้างานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการทดสอบ
2. นายสนทโนรส หล้าธรรม  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
3. นางสาวนิตยา ก้านบัว นักวิชาการคอมพิวเตอร์

งานบริหารจัดการองค์กรโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

1. นายสรรเสริญ ตาแก้ว หัวหน้างานบริหารจัดการองค์กรโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. นายสถาพร คำเจริญ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
3. นายกิตติคุณ ไม้มงคล เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
4. นายชาคริต ดิลกโศภณ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
5. นายรักพงศ์ รอดอยู่ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
6. นางสุทิศา พ่วงทรัพย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ