กลุ่มงานบริการการทดสอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริการการทดสอบแก่หน่วยงานต่างๆ ตลอดจนการบริการทดสอบวัดความรู้ความสามารถแก่ครู นักเรียนและบุคคลทั่วไป รวมถึงงานพัฒนาและบริหารการทดสอบระดับอุดมศึกษา ให้มีการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของสถาบัน รวมทั้งการวิจัยและพัฒนา โดยมีงานที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

  1. งานผลิตและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษา
  2. งานบริหารการทดสอบ
  3. งานอื่นๆ ที่ผู้อำนวยการมอบหมาย

กลุ่มงานบริการการทดสอบ

1. นางสาวสินธนา สุวรรณเนตร หัวหน้างานบริการการทดสอบ
2. นางวิลาวัณย์ บำรุงเวช นักวิชาการวัดและประเมินผล
3. นายอภิวัฒน์ ภูมิวรัตน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
4. นายเจษฎา อาริยะดิษฐ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
5. นางสาวศศิธร ไชยเมล์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
6. นายอานนท์  หาญในธรรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป