ผู้บริหาร

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีอัตราบุคลากร รวมทั้งสิ้น 63 อัตรา จำแนกตามโครงสร้างการบริหาร และหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มงาน ดังนี้

อยู่ระหว่างการสรรหา ผู้อำนวยการ
ดร.ทรายทอง พวกสันเทียะ

รักษาการผู้อำนวยการ

(ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561)

ดร.วารุณี  เลียววิวัฒน์ชัย รองผู้อำนวยการ