ผู้บริหาร

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีอัตราบุคลากร รวมทั้งสิ้น 63 อัตรา จำแนกตามโครงสร้างการบริหาร และหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มงาน ดังนี้

รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ
ดร.ทรายทอง พวกสันเทียะ รองผู้อำนวยการ
ดร.วารุณี  เลียววิวัฒน์ชัย รองผู้อำนวยการ