V-NET ปวช.2 เตรียมตัวก่อนการสอบ

ปีการศึกษา 2556

ปีการศึกษา 2555

เนื้อหาและจำนวนข้อสอบแต่ละองค์ประกอบของการทดสอบด้านอาชีวศึกษา (V-NET)