สมรรถนะครู ปีงบประมาณ 2558

 

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ ครู อาจารย์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
กำหนดการรับสมัครสอบ ผู้สมัครสอบสามารถเข้ามาสมัครสอบทางเว็บไซต์ www.niets.or.th ตามกำหนดการ ดังนี้
การชำระเงินค่าสมัครสอบ ค่าสมัครสอบ 200 บาทต่อครั้งการสอบ
เกณฑ์คะแนน ผู้สมัครสอบต้องเข้ารับการทดสอบและได้คะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 จึงจะได้รับวุฒิบัตรจาก สทศ.

 

กิจกรรม \ ครั้งการสอบ ครั้งที่ 1/2558 ครั้งที่ 2/2558 ครั้งที่ 3/2558
ลงทะเบียนรับสมัครสอบตามขั้นตอน 7-15 พ.ค. 58 18 - 26 มิ.ย. 58 3 - 11 ส.ค. 58
ชำระเงิน 7-15 พ.ค. 58 18 - 26 มิ.ย. 58 3 - 11 ส.ค. 58
แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล 7-15 พ.ค. 58 18 - 26 มิ.ย. 58 3 - 11 ส.ค. 58
ประกาศรายชื่อ เลขที่นั่งสอบ สถานที่สอบ 27 พ.ค.58 8 ก.ค. 58 20 ส.ค. 58
กำหนดการสอบ 6 มิ.ย. 58 18 ก.ค. 58 29 ส.ค. 58
ประกาศผลสอบ 15 มิ.ย.58 27 ก.ค. 58 7 ก.ย.58

หมายเหตุ - กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม