V-NET ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2559

ดาวน์โหลดเอกสาร

 


วิธีการกรอกวิชาเฉพาะ

1.  ที่หน้าเว็บ สทศ. (www.niets.or.th)

          2.  เข้าระบบ V-NET

          3.  กรอกข้อมูล USERNAME และ PASSWORD

          4.  เลือกเมนูข้อมูลนักเรียน

          5.  เลือกรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

          6.  เลือกดาวน์โหลดข้อมูล

          7.  เพิ่มข้อมูลรหัสวิชาเฉพาะ

          8.  นำส่งข้อมูล

 


ขั้นตอนการตรวจสอบรหัสวิชาเฉพาะ

1.  ที่หน้าเว็บ สทศ. (www.niets.or.th)

      2.  เข้าระบบ V-NET  โดยกรอกข้อมูล USERNAME และ PASSWORD

 

3.  เลือกเมนูรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 

4.  เลือกรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 

5.  ตรวจสอบวิชาเฉพาะ

     5.1 วิชาเฉพาะไม่ถูกต้องให้ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง 

     5.2. ถ้ายังไม่ได้ระบุวิชาเฉพาะให้ดำเนินการเลือกวิชาเฉพาะ