O-NET ระดับชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2559

O-NET ป.6 และ ม.3 รอบพิเศษ (กรณีเกิดเหตุสุดวิสัย) ปีการศึกษา 2559 

ประกาศ เรื่อง การจัดสอบรอบพิเศษกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 และชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2559 (รับสมัครวันที่ 6 - 12 กุมภาพันธ์ 2560) 

- ใบคำร้องขอสอบ O-NET ป.6 รอบพิเศษฯ ปีการศึกษา 2559 

- ใบคำร้องขอสอบ O-NET ม.3 รอบพิเศษฯ ปีการศึกษา 2559 

- ตารางสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 รอบพิเศษฯ ปีการศึกษา 2559 
 

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ

วิชาภาษาไทย รูปแบบอัตนัยแบบเขียนตอบ

คลิปวีดีทัศน์การสอบอัตนัย