O-NET ระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2559

O-NET ป.6 รอบพิเศษกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย ปีการศึกษา 2559 

 

 

 

O-NET ม.3 รอบพิเศษกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย ปีการศึกษา 2559 

 

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ