O-NET ระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2559

การสอบ O-NET ม.6 รอบพิเศษกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย ปีการศึกษา 2559 (รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 - 24 กุมภาพันธ์ 2560)

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ