GAT/PAT ปีการศึกษา 2561

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง นโยบายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ได้กำหนดการสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2561 ดังนี้ 1. การสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2561 กำหนดสอบระหว่างวันที่ 24 – 27 กุมภาพันธ์ 2561 2. การสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2561 กำหนดสอบระหว่างวันที่ 17 – 18 มีนาคม 2561 ซึ่งเป็นการกำหนดการสอบให้สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของประเทศที่ยึดหลักการสำคัญ ให้นักเรียนอยู่ในห้องเรียนจนจบมัธยมศึกษาปีที่ 6

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ ปีการศึกษา 2561

 

ปฏิทินกำหนดการการสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2561

ลงทะเบียน/สมัครสอบ

22  พฤศจิกายน – 25  ธันวาคม  2560

ชำระเงินค่าสมัครสอบ

22  พฤศจิกายน – 26  ธันวาคม  2560

ประกาศเลขที่นั่งสอบ/สนามสอบ 24 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

จัดการทดสอบ

24 – 27  กุมภาพันธ์  2561

ประกาศผลสอบ

2  เมษายน  2561

GAT/PAT ปีการศึกษา 2561  แตกต่างจากปีการศึกษาที่ผ่านมาอย่างไร

1.   ลดการสอบเหลือการสอบเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้น

2.   เพิ่มวิชาความถนัดทางภาษาต่างประเทศ (PAT 7) คือ วิชาความถนัดทางภาษาเกาหลี (PAT 7.7)  โดยสอบวันเวลาเดียวกับการสอบ PAT 7.1 – 7.6