สมรรถนะครู ปีงบประมาณ 2560

ประจำปีงบประมาณ 2560

 

 

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ ครู อาจารย์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
กำหนดการรับสมัครสอบ ผู้สมัครสอบสามารถเข้ามาสมัครสอบทางเว็บไซต์ www.niets.or.th ตามกำหนดการ
การชำระเงินค่าสมัครสอบ ค่าสมัครสอบ 200 บาทต่อครั้งการสอบ

 

กิจกรรม \ ครั้งการสอบ ครั้งที่ 1/2560 ครั้งที่ 2/2560
ลงทะเบียนรับสมัครสอบตามขั้นตอน 1- 30 เม.ย. 60 15 มิ.ย. - 14 ก.ค. 60
ชำระเงิน 1- 30 เม.ย. 60 15 มิ.ย. - 14 ก.ค. 60
แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล 1- 30 เม.ย. 60 15 มิ.ย. - 14 ก.ค. 59
ประกาศเลขที่นั่งสอบ สถานที่สอบ 16 พ.ค. 60 1 ส.ค. 60
กำหนดการสอบ

3 มิ.ย. 60
เวลา 10.00 - 12.00 น. 

19 ส.ค. 60
เวลา 10.00 - 12.00 น. 
ประกาศผลสอบ 12 มิ.ย.60 29 ส.ค. 60

หมายเหตุ - กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

การเปิด-ปิดระบบรับสมัครสอบ

            สทศ. จะเปิดระบบการรับสมัครสอบ  ตั้งแต่เวลา  09.00  น.  ของวันแรกที่มีการเปิดรับสมัครสอบ

            และปิดระบบการรับสมัครสอบ  ในเวลา  16.00  น.  ของวันสุดท้ายที่มีการเปิดระบบการรับสมัครสอบ

           

การเปิด-ปิดระบบการชำระเงิน

            สทศ. จะเปิดระบบการชำระเงิน  ตั้งแต่เวลา  09.00  น.  ของวันแรกที่มีการเปิดระบบรับชำระเงิน

            และปิดระบบการรับชำระเงินในเวลา  20.00  น.  ของวันสุดท้ายที่มีการเปิดระบบรับชำระเงิน