วิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2561

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง นโยบายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ได้กำหนดการสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2561 ดังนี้
1. การสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2561 กำหนดสอบระหว่างวันที่ 24 – 27 กุมภาพันธ์ 2561
2. การสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2561 กำหนดสอบระหว่างวันที่ 17 – 18 มีนาคม 2561
ซึ่งเป็นการกำหนดการสอบให้สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของประเทศที่ยึดหลักการสำคัญ ให้นักเรียนอยู่ในห้องเรียนจนจบมัธยมศึกษาปีที่ 6

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ ปีการศึกษา 2561

 

ปฏิทินกำหนดการวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2561

ลงทะเบียน/สมัครสอบ

24  พฤศจิกายน – 25  ธันวาคม  2560

ชำระเงินค่าสมัครสอบ

24  พฤศจิกายน – 26  ธันวาคม  2560

ประกาศเลขที่นั่งสอบ/สถานที่สอบ 31 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

จัดการทดสอบ

17 – 18  มีนาคม  2561

ประกาศผลสอบ

12  เมษายน  2561