O-NET สำหรับศูนย์สอบ/สนามสอบ 2560

ปีการศึกษา 2560

 

โครงการตัวแทน สทศ. ประจำสนามสอบ O-NET ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2560

วีดิทัศน์การจัดสอบ O-NET ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2560