จัดจ้างขนส่งวีดิทัศน์ คู่มือจัดการทดสอบ O-NET ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2560 และปฏิทิน สทศ.

จัดจ้างขนส่งวีดิทัศน์ คู่มือจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำ ปีการศึกษา 2560 และปฏิทิน สทศ.

ดาวน์โหลด