เกี่ยวกับศูนย์เครือข่าย สทศ. ภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


หลักการและเหตุผล

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานทดสอบระดับชาติ อยู่ในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาฯ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2548 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการและดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาวิจัย พัฒนาและให้บริการทางการประเมินผลทางการศึกษาและทดสอบทางการศึกษาอย่างต่อ เนื่อง รวมทั้งเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติและระดับ นานาชาติ

ตามแผนกลยุทธ์ ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2555-2558 และแผนปฏิบัติการประจำปี สทศ.มีกำหนดจัดการทดสอบให้ครอบคลุมตามพันธกิจ การวิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ครบทุกด้านของผู้เรียน การพัฒนาการสอบแบบ E-Testing และพัฒนาระบบบริหารการทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ โดยกลยุทธ์ที่ 5 สร้างศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำภูมิภาค ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษามีแนวคิดในการจัดตั้งเครือข่ายเพื่อ การพัฒนาอุดมศึกษา โดยพิจารณาการกำหนดรูปแบบการจัดตั้งเครือข่ายโดยยึดพื้นที่เป็นเกณฑ์ (area approach) ซึ่งมีข้อดีหลายประการทั้งในเรื่องของความใกล้ชิดในพื้นที่ ความสะดวกในการติดต่อประสานงาน และมีบริบทของพื้นที่คล้ายๆ กัน โดยจัดกลุ่มอิงตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของกลุ่มจังหวัดของรัฐบาลและผนวก กรุงเทพมหานครเข้าไว้ในภาคกลาง เป็น 9 เครือข่าย

จากการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 10/2555 มีมติให้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ดำเนินการจัดตั้งศูนย์เครือข่าย สทศ. เพื่อทำหน้าที่ร่วมกับ สทศ. ในการบริหารจัดการทดสอบในระดับชาติให้การบริหารจัดการทดสอบในระดับชาติเป็น ไปอย่างมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ เป็นตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ มีความคล่องตัวและรวดเร็วในการบริหารการทดสอบ โดยเฉพาะการบริหารการทดสอบ U-NET และการวางรระบบการทดสอบแบบ E-Testing จึงเห็นควรให้มีการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายของ สทศ. โดยใช้มหาวิทยาลัยแม่ข่ายของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา จำนวน 9 แห่ง

วิสัยทัศน์

“มุ่งส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนามาตรฐานการทดสอบ”

พันธกิจ

- ส่งเสริม และสนับสนุน การบริหารจัดการทดสอบของ สทศ.

- สนับสนุน ดำเนินงาน ตามโครงการของ สทศ.

- สนับสนุนการบริหารการทดสอบ U-NET และ E-Testing

- รายงานสถานการณ์ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการทดสอบในพื้นที่

- เป็นแหล่งเรียนรู้ และประชาสัมพันธ์ การทดสอบ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีฐานข้อมูลในการบริหารการทดสอบให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ มีเครือข่ายในการบริหารการทดสอบ U-NET และ E-Testing

2. บุคลากรและนักศึกษาของศูนย์เครือข่ายได้เรียนรู้ด้านการทดสอบ และศูนย์เครือข่ายได้ KPI ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

3. นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ ผู้ปกครอง ได้รับความสะดวกในการติดต่อเรื่องการทดสอบ