คณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่าย สทศ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศาสตราจารย์ ดร.วัชระ กสิณฤกษ์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทศพร พิชัยยา

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ผู้อำนวยการ สำนักทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำรงตำแหน่ง : ประธาน

 

ดำรงตำแหน่ง : คณะทำงาน

 

รองศาสตราจารย์ ดร.จีรยุทธ  ไชยจารุวณิช

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฤตินันท์ สมุทร์ทัย

หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำรงตำแหน่ง : คณะทำงาน

 

ดำรงตำแหน่ง : คณะทำงาน

 

อาจารย์ ชูศรี ศรีแก้ว

 

นางสาวสุรางคนางค์ แย้มกันชู

อาจารย์พิเศษ สถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

เจ้าหน้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่าย สทศ.
ศูนย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำรงตำแหน่ง : คณะทำงาน

 

ดำรงตำแหน่ง : เลขานุการ

 

ศูนย์เครือข่าย สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)
ภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักทะเบียนและประมวลผล ชั้น 1
เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200