ข่าวสาร และ กิจกรรม ศูนย์เครือข่าย สทศ. ภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

# begalcrypto
hello world

#

# 4ND WAS HERE :)
4ND WAS HERE :)

#


#


# tes
tes

tes

# 4nd
4nd

4nd

# ผู้อำนวยการ สทศ. ศึกษาดูงานที่ศูนย์สอบ E-TESTING มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ร่วมมือกับศูนย์เครือข่าย สทศ. จำนวน 9 แห่ง ในการดำเนินการสร้างและพัฒนาระบบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing) เพื่อรองรับรูปแบบการทดสอบที่หลากหลายและมีการใช้สื่อประสม (Multimedia) มาใช้ในการทดสอบทดแทนการทดสอบในรูปแบบกระดาษคำตอบที่ไม่สามารถทำได้ เช่น การฟังเสียง หรือดูภาพเคลื่อนไหว ฯลฯ เพื่อให้การทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing) ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนดำเนินการที่ สทศ. กำหนด จึงได้มีกำหนดการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานในหน่วยงานที่มีการจัดการทดสอบด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing) เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการทดสอบและนำผลที่ได้มาปรับปรุงและ พัฒนาการทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing) ของ สทศ. ให้มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับต่อไป

دانلود آهنگ جدید دانلود آهنگ جدید خرید vpn خرید vpn اندروید ماهواره اندروید خرید vpn اندروید خرید vpn آیفون خرید vpn اندروید خرید vpn اندروید خرید vpn آیفون خرید vpn اندروید خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn اندروید خرید vpn آیفون خرید vpn آیفون خرید vpn آیفون کانال سک30 در تلگرام کانال سوپر کده تلگرام کانال تلگرام خفن کانال تلگرام +18 کانال سک30 در تلگرام کانال سوپر کده تلگرام کانال تلگرام خفن کانال تلگرام +18 Google

เมื่อวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2558 รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ดร.ทรายทอง พวกสันเทียะ รักษาการรองผู้อำนวยการ สทศ. ฝ่ายวิชาการ และคณะได้เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการทดสอบด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ (E-Testing) ณ ศูนย์สอบ E-TESTING อาคาร 70 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีอาจารย์รชฏ เชื้อวิโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและกายภาพ และคุณศรีกุล นันทะชมภู ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้การต้อนรับ คุณประวิทย์ วิมานทอง หัวหน้างานฝึกอบรมและพัฒนาสื่อสารสนเทศ บรรยายเรื่องศูนย์สอบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยการศึกษาดูงานครั้งนี้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้นำเสนอกระบวนการทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing) ประกอบด้วย เทคโนโลยีและระบบที่ใช้ในการดำเนินการทดสอบ การสร้างและผลิตแบบทดสอบเพื่อใช้ในการทดสอบ กระบวนการและการบริหารการจัดสอบ และการประเมินผลการสอบ หลังจบการบรรยาย คณะผู้ศึกษาดูงานได้เข้าเยี่ยมชมห้องสอบ E-Testing ณ อาคาร 70 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้นำชมภายในห้องสอบซึ่งมีเครื่อง คอมพิวเตอร์ติดตั้งอยู่ 100 เครื่อง พร้อมทั้งได้สาธิตกระบวนการสอบตั้งแต่ขั้นตอนการรายงานตัว การสแกนนิ้วยืนยันตัวตนผู้เข้าสอบ การออกบัตรประจำตัวผู้สอบ การเข้าสู่ระบบการสอบ การคุมสอบภายในห้องสอบ และระบบรักษาความปลอดภัย จากการศึกษาดูงานครั้งนี้ สทศ.ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการทดสอบระหว่าง สทศ.และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งจะนำทักษะความรู้มาพัฒนาการทดสอบด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ (E-Testing) ของ สทศ. ให้มีมาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับต่อไป

#

# ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ N-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2558 ที่จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดการประชุมชี้แจงศูนย์สอบ N-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. กล่าวว่า การสอบ N-NET เป็นการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน โดยการสอบ ควรต้องเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ ซึ่งการสอบ N-NET เป็นการสอบที่สร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน โดย สทศ. ใช้หลักการมีส่วนร่วมทั้งระดับ สทศ. ระดับศูนย์สอบ ระดับ กศน. ดังนั้น การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติของ สทศ. ต้องได้มาตรฐาน ยุติธรรม โปร่งใส สร้างความเท่าเทียมกันในทุกสนามสอบ นอกจากนี้ ยังเน้นย้ำให้ศูนย์สอบ กรรมการคุมสอบ และผู้เข้าสอบปฎิบัติตามระเบียบการเข้าห้องสอบอย่างเคร่งครัด นายพัฒนา ธนากร หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการทดสอบ กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการจัดสอบ N-NET ปีการศึกษา 2558 โดยกล่าวว่า สทศ.ได้สรุปปัญหาของการจัดสอบ N-NET ในปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งแจ้งปฏิทินปฏิบัติงานของสทศ. ศูนย์สอบ และสถานศึกษาของการสอบ N-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โดยมีกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สนามสอบ วันที่ 15 กรกฎาคม 2558 สอบวันที่ 16 สิงหาคม 2558 และจะประกาศผลสอบวันที่ 15 กันยายน 2558 ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำให้โรงเรียน / สถานศึกษาตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษานั้นๆให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ ก่อนที่สถานศึกษาจะส่งรายชื่อนักเรียนเข้าสอบ N-NET ในปีการศึกษา 2558 เพื่อไม่ให้มีปัญหาเรื่องของการขาดสอบ คุณพรรณทิพา ชินชัชาล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบการทดสอบ บรรยาย เรื่อง การส่งรายชื่อนักศึกษากรณีเทียบโอนประสบการณ์ และการส่งรายชื่อนักศึกษาที่พลาดและขาดสอบ และการเข้าสอบ E-EXAM เพื่อให้ศูนย์สอบและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบถึงวิธีการและขั้นตอนต่างๆ ในการส่งรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบ

# การบรรยายพิเศษโครงการ B-NET ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่


วันที่ 7 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.00 น. -15.30 น. ที่ผ่านมา รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) บรรยายพิเศษโครงการ B-NET ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพระภิกษุ สามเณร และ อาจารย์ ผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยายเป็นจำนวนมาก วัตถุประสงค์ในการบรรยายในครั้งนี้เพื่อชี้แจงและแนะนำ พระภิกษุ สามเณร และอาจารย์ ในการเตรียมตัวสอบ B-NET เพื่อให้มีการวางแผนการเรียนการสอนให้ตรงกับหลักสูตรแกนกลางในการสอบวัดความ รู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

# ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2558 ที่จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดการประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีตัวแทนศูนย์สอบเข้าร่วมประชุม ประมาณ 100 คน ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. ประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ เรื่อง “ศูนย์สอบสีขาว สนามสอบสีขาว ห้องสอบสีขาว” กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในปีการศึกษา 2558 โดยลดวิชาสอบจาก 8 วิชา เหลือ 5 วิชาหลัก ได้แก่ ภาษาไทย, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์ นอกจากนี้ ขอให้ศูนย์สอบดำเนินการตามปฏิทินการส่งข้อมูลนักเรียน การปฏิบัติตามคู่มือการจัดสอบและระเบียบการสอบ สำหรับวันสอบและวันประกาศผลสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2558 ได้แก่ •O-NET ป.6 สอบวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 ประกาศผลสอบวันที่ 28 มีนาคม 2559 •O-NET ม.3 สอบวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2559 ประกาศผลสอบวันที่ 29 มีนาคม 2559 •O-NET ม.6 สอบวันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2559 ประกาศผลสอบวันที่ 21 มีนาคม 2559 ดร.ทรายทอง พวกสันเทียะ รักษาการรองผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) บรรยาย เรื่อง มาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ โดยกล่าวว่า สทศ.ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน ได้แก่ 1.มาตรฐานการบริหารการทดสอบ 2.มาตรฐานบุคลากรด้านการทดสอบ 3.มาตรฐานการพัฒนาแบบทดสอบ 4.มาตรฐานการพิมพ์ข้อสอบ การตรวจ การให้คะแนน และการประมวลผล 5.มาตรฐานการรายงานผลและการนำผลไปใช้ โดยขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นต้นสังกัด ศูนย์สอบ สนามสอบ ฯลฯ ดำเนินการตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติอย่างเคร่งครัด และร่วมมือกันทำให้การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติมีความยุติธรรมและโปร่งใส เป็นการทดสอบที่มี “ศูนย์สอบสีขาว สนามสอบสีขาว ห้องสอบสีขาว” นายพัฒนา ธนากร หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการทดสอบ กล่าวถึงภาพรวมของการดำเนินการจัดสอบ O-NET ในปีที่ผ่านมา โดยได้สรุปปัญหาที่พบในการดำเนินการจัดสอบ O-NET ปีที่ผ่านมา และเน้นย้ำให้โรงเรียนให้ความสำคัญในการส่งข้อมูลนักเรียน เช่น ส่งข้อมูลนักเรียนให้ถูกต้องและทันตามกำหนดเวลา ปรับข้อมูลโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน ฯลฯ นอกจากนี้ ยังได้แจ้งปฎิทินการดำเนินการและบทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับ สทศ./ระดับศูนย์สอบ/ ระดับสนามสอบ/กรรมการคุมสอบ รวมทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรับฟังข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข เพื่อให้การดำเนินการจัดสอบ O-NET เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ สำหรับช่องทางการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน เรื่องความไม่โปร่งใสในการสอบ มี 4 ช่องทาง ดังนี้ 1.สายตรงผู้บริหาร 2.จดหมาย 3. E-mail: testing@niets.or.th 4. Call Center 0-2217-3800

# การอบรมโครงการ "การพัฒนาทักษะการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
เมื่อวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ ดร.ทรายทอง พวกสันเที๊ยะ รองผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) บรรยาย “การอบรมโครงการ การพัฒนาทักษะการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” ณ ห้องประชุมเอื้องไอยเรศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีอาจารย์และนักศึกษา คณะครุศาสตร์ ที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ซึ่งวัตถุประสงค์ในการบรรยายในครั้งนี้ เป็นการพัฒนาทักษะการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

# ประชาสัมพันธ์การให้บริการการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตามมาตรา 8 (6) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2548 กำหนดให้ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีหน้าที่พัฒนาและส่งเสริมวิชาการด้านการทดสอบและประเมินผลทางการศึกษา รวมถึงการพัฒนาบุคลากรด้านการทดสอบและประเมินผล สทศ. จึงมุ่งเน้นพัฒนาและส่งเสริมสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และเพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาการเรียนรู้ในชั้นเรียน สำหรับการรองรับนโยบายการใช้คะแนนการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จึงได้จัดทำโครงการบริการการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ขึ้น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการดังกล่าวเป็นไปอย่างประสิทธิภาพ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จึงเห็นสมควรออกประกาศ เพื่อกำหนดรายละเอียดการให้บริการการทดสอบ วัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังเอกสารแนบนี้

#

# การบรรยายพิเศษโครงการ B-NET ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.00 น. -15.30 น. ที่ผ่านมา รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) บรรยายพิเศษโครงการ B-NET ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพระภิกษุ สามเณร และ อาจารย์ ผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยายเป็นจำนวนมาก วัตถุประสงค์ในการบรรยายในครั้งนี้เพื่อชี้แจงและแนะนำ พระภิกษุ สามเณร และอาจารย์ ในการเตรียมตัวสอบ B-NET เพื่อให้มีการวางแผนการเรียนการสอนให้ตรงกับหลักสูตรแกนกลางในการสอบวัดความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

# งานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 19 และ CMU Open House ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น. -11.00 น. ที่ผ่านมา รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) บรรยายในงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 19 และ CMU Open House ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนักเรียนและผู้ปกครองที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ซึ่งวัตถุประสงค์ในการบรรยายในครั้งนี้ เพื่อชี้แจงและแนะนำนักเรียนที่กำลังเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา การเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-NET GAT PAT การเข้าสู่ระบบ admission กลาง และการคิดสัดส่วนองค์ประกอบของคะแนนในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เพื่อให้นักเรียนเตรียมตัววางแผนในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้อย่างถูกต้อง

# กำหนดการจัดสอบและวันประกาศผลสอบประเภทต่างๆ
สรุปกำหนดการจัดสอบและวันประกาศผลสอบประเภทต่างๆ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง http://www.niets.or.th/

# การนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปสู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง “การนําผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปสู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน” ได้ปรับปรุงเพิ่มเติมเนื้อหาจากเอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง “การนําผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปสู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน” (เดือนมีนาคม 2557)

เอกสารฉบับนี้ มีจุดมุ่งหมายให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงแนวทางในการนําผลสอบ O-NET ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ตามนโยบายที่ต้นสังกัดกําหนด (3-5%) แบบครูมืออาชีพ (นําผลการทดสอบไปวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) อย่างยั่งยืนและแบบงานประจําสู่งานวิจัย (Routine to Research) ส่งเสริมให้ครูมีสมรรถนะการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ดีขึ้น โดยเฉพาะ

#

# NIETS NEWS ฉบับที่ 48 ประจำเดือนกันยายน-ตุลาคม 2557
วารสาร สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) NIETS NEWS ฉบับที่ 48 ประจำเดือน กันยายน - ตุลาคม 2557

#

# การนำผลคะแนน O-NET ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและการเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557 (เชียงราย)
เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ศูนย์เครือข่าย สทศ.ภาคเหนือ ตอนบน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุม"การนำผลคะแนน O-NET ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและการเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557" ณ โรงแรม ลิ๊ตเติ้ลดั๊ก จ. เชียงราย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นผู้บรรยายในการประชุม โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการ ตลอดจนหัวหน้างานวิชาการ และ หัวหน้างานวัดผล โรงเรียนในเขตพื้นภาคเหนือตอนบน สนใจเข้าร่วมประชุม กว่า 270 คน ซึ่งวัตถุของการจัดประชุมครั้งนี้ เพื่อให้สถานศึกษานำผลการทดสอบไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน การประกันคุณภาพการศึกษาและเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการสำเร็จการศึกษาของนักเรียน เพื่อให้ผู้บริหารและครู อาจารย์ มีแนวทางในการนำผลการสอบ O-NET ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมในการสอบในปีการศึกษา 2557 สถาบันทดสอบฯ

# การนำผลคะแนน O-NET ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและการเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557 (เชียงใหม่)
เมื่อวันที่ 13-14 กันยายน พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ศูนย์เครือข่าย สทศ.ภาคเหนือ ตอนบน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุม"การนำผลคะแนน O-NET ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและการเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557" ณ โรงแรม อโมรา ท่าแพ จ. เชียงใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นผู้บรรยายในการประชุม โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการ ตลอดจนหัวหน้างานวิชาการ หัวหน้างานวัดผลและอาจารย์ในโรงเรียน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ สนใจเข้าร่วมประชุม กว่า 100 คน ซึ่งวัตถุของการจัดประชุมครั้งนี้ เพื่อให้สถานศึกษานำผลการทดสอบไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน การประกันคุณภาพการศึกษาและเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการสำเร็จการศึกษาของนักเรียน เพื่อให้ผู้บริหารและครู อาจารย์ มีแนวทางในการนำผลการสอบ O-NET ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมในการสอบในปีการศึกษา 2557 สถาบันทดสอบฯ