GAT/PAT

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ ปีการศึกษา 2563

 

ปฏิทินกำหนดการสอบ GAT/PAT

ลงทะเบียน/สมัครสอบ

25 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2562

จัดการทดสอบ

22 – 25 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศผลสอบ

1 เมษายน 2563