สถิติ O-NET ย้อนหลัง

ค่าสถิติพื้นฐานผลการทดสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2561-2563

ค่าสถิติพื้นฐานผลการทดสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2561-2563

ค่าสถิติพื้นฐานผลการทดสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2561-2563

ค่าสถิติพื้นฐานผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557-2560