การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ

 

ผู้สมัครต้องรับผิดชอบว่าวิชาเอกที่เลือกสมัครตรงหรือสัมพันธ์กับวิชาที่ได้ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หากคุรุสภาตรวจสอบภายหลัง
พบว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง จะส่งผลให้วิชาเอกที่สอบเป็นโมฆะ

------------------------------------------------------------------------------------------

It is the responsibility of the candidate to ensure the chosen major subject corresponds to the subject taught in the educational institute. In the case the Secretariat Office of the Teachers’ Council of Thailand found that the information
is not true, it will be deemed that the test is void.