สำหรับครู/โรงเรียน


กำหนดระยะเวลาการส่งข้อมูลนักเรียนของโรงเรียน

  • โรงเรียนต้องส่งข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6  พร้อมกัน (ตามระดับชั้นที่โรงเรียนมีการเปิดการเรียนการสอน)  ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. - 31 ส.ค. 2558
  • กรณีนักเรียนเทียบเท่าและนักเรียน Home school  สมัครทาง www.niets.or.th  ระหว่างวันที่ 1 – 15 ต.ค. 2558

วิธีการดำเนินการผ่านระบบ O-NET

นอกจากข้อมูลนักเรียนที่โรงเรียนจะต้องนำส่ง  โรงเรียนที่ศูนย์สอบกำหนดให้เป็นสนามสอบต้องส่งข้อมูลห้องเรียนที่สามารถใช้เป็นห้องสอบในการสอบ O-NET ชั้น ป.6 และชั้นม.3  ผ่านทางระบบซึ่งมีขั้นตอนคล้ายกับการส่งข้อมูลนักเรียน  โรงเรียนที่เป็นสนามสอบจำนวนห้องเรียนที่นำส่งควรระบุให้มากกว่าจำนวนนักเรียนภายในสนามสอบ  เพื่อสำรองห้องสอบสำหรับเด็กพิเศษหรือผู้เข้าสอบกรณีพิเศษและอื่นๆ

วิธีการดำเนินการผ่านระบบ O-NET

การแก้ไขข้อมูลนักเรียน (สามารถแก้ไขผ่านระบบได้ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. – 31 ส.ค. 2558)

วิธีการดำเนินการผ่านระบบ O-NET

สทศ. เปิดระบบ O-NET ให้โรงเรียนส่งข้อมูลโรงเรียนและข้อมูลนักเรียน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2558 และเปิดระบบ O-NET ให้ศูนย์สอบเข้าไปตรวจสอบและจัดสนามสอบให้เสร็จสิ้น ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2558 หลังจากนั้น สทศ.จะปิดระบบเพื่อเตรียมการประกาศรายชื่อผู้มี สิทธิ์สอบและสนามสอบ ในวันที่ 10 ตุลาคม 2558 เมื่อโรงเรียนตรวจสอบรายชื่อและพบว่ามีรายชื่อนักเรียน ตกหล่น หรือย้ายเข้า-ออก ให้ดำเนินการเพิ่ม-ลดรายชื่อ ตามกำหนดการ ดังนี้

ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 10-31 ตุลาคม 2558

เมื่อโรงเรียนส่งข้อมูลภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2558 เป็นที่เรียบร้อย สทศ.จะประกาศสนามสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันที่ 10 ตุลาคม 2558 หากพบว่ามีรายชื่อนักเรียนตกหล่นสามารถแจ้งเพิ่ม-ลด ได้ระหว่างวันที่ 10-31 ตุลาคม 2558

ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 5-15 มกราคม 2559

สทศ.จะประกาศเลขที่นั่งสอบ ห้องสอบและสนามสอบของผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 5 มกราคม 2559 เพื่อแจ้งเลขที่นั่งสอบและห้องสอบให้ผู้มีสิทธิ์สอบทราบ หากโรงเรียนมีนักเรียนกรณีย้ายเข้า-ออก สามารถแจ้งเพิ่ม-ลด ข้อมูลได้ระหว่างวันที่ 5 – 15 มกราคม 2559 ซึ่งนักเรียนกลุ่มนี้จะเป็นผู้เข้าสอบกรณีพิเศษที่ใช้แบบทดสอบสำรองและกระดาษคำตอบสำรอง และไม่มีรายชื่อในใบเซ็นชื่อ ผู้เข้าสอบ (สทศ.2) ต้องใช้ใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ (สทศ.3)

หลังจากที่โรงเรียนแจ้งเพิ่ม-ลดผ่านระบบ สทศ.จะใช้เวลาในการพิจารณาอนุมัติประมาณ 1 สัปดาห์และจะประกาศเลขที่นั่งสอบให้กับผู้เข้าสอบกรณีพิเศษภายในวันที่ 20 มกราคม 2559

วิธีการดำเนินการผ่านระบบ O-NET