สำหรับนักเรียน


ความรู้ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป
  1. ทักษะภาษาและการสื่อสาร
  2. ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา
  3. ทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิต
  4. ทักษะการจัดการงานอาชีพ

บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียนที่มีรูปถ่าย หรือบัตรที่ออกให้โดยหน่วยงานราชการมีรูปถ่าย (บัตรไม่หมดอายุ)

  1. ปากกา
  2. ดินสอดำ 2B
  3. ยางลบ
  4. กบเหลาดินสอ